El necessari tauler d’anuncis de la Comunitat

21 gener 2016 per Joan Planas

logo-diari-terrassa

Tots els propietaris, sense cap tipus d’excepció, tenen dret a ser comunicats i notificats respecte de les actuacions que es porten a terme en les Comunitats de les que formen part.

En dret significa tenir dret a la seguretat jurídica. I no es tracta d’una qüestió tècnica i difícil, sinó que és d’una explicació i aplicació pràctica clara i evident.

En les comunitats de propietaris, el legislador català té clar que és necessari i imprescindible arbitrar mecanismes de comunicació i publicitat que siguin fàcils per a la  comunitat i els membres que la composen.

I aquesta comunicació passa pel tauler d’anuncis que s’ha de situar en un lloc habilitat a aquest efecte i de la millor visibilitat.

Així, la llei catalana preveu per a convocar la Junta expressament i textual que “…l’anunci de la convocatòria –de la Junta de propietaris- s’ha de publicar amb la mateixa antelació de vuit dies  (si no s’ha previst estatutàriament un altre termini), al tauler d’anuncis de la comunitat o en un lloc visible habilitat a aquest efecte. El dit anunci produeix l’efecte de notificació efectiva quan la personal no ha reeixit.”

És a dir, sabem que el algunes ocasions hi ha propietaris que no poden o no volen ser convocats, per exemple, per no sentir-se obligats pels acords que pugui prendre la Comunitat i llavors o són o es fan escàpols a la convocatòria.

Per tant el mecanisme de publicar la convocatòria al tauler, facilita el compliment del que preveu la llei i és garantia tant per a la pròpia Comunitat com per als propietaris que la composen.

D’igual manera, l’acta de la reunió de la Junta s’ha de trametre a tots els propietaris en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la reunió de la junta de propietaris a l’adreça comunicada per cada propietari a la secretaria o, si manca, a l’element privatiu, i també amb la garantia de què aquesta es penjarà al tauler d’anuncis de la Comunitat.

Tant la convocatòria com l’acta, són elements i requisits formals imprescindibles per al desenvolupament de la vida de la Comunitat i, per tant, és necessari i imprescindible disposar d’un tauler on pugui “penjar-se” la convocatòria i l’acta (per no tenir la incertesa d’haver de discutir si el lloc era ben visible, doncs el tauler acomplirà el factor i requisit de visibilitat).

Cal tenir-ho present i cal, per tant, que les Comunitats facin un esforç per a complir aquest requisit, disposant del corresponent tauler. Els actes de la Comunitat s’ha de vetllar per tal que no puguin ser invalidats per defectes formals, per tal de donar seguretat també a tots aquells que compleixen amb les seves obligacions i es refien que tot es faci correctament.La regularització cadastral, IBI i registre

7 gener 2016 per Joan Planas

logo-diari-terrassa

Durant l’any 2015, moltíssims terrassencs (també ciutadans de Matadepera i altres poblacions), tal com vam explicar, han rebut notificacions del Cadastre que els comunicava una regularització cadastral de les seves propietats. Amb motiu d’aquesta regularització, els propietaris veuen pujar el valor cadastral del seu immoble per diferents circumstàncies (l’ampliació no declarada de construcció, o perquè locals que havien estat dedicats a magatzem has passat a un ús comercial, o perquè hi ha una discordança de superfícies de sòl o construïdes, o bé perquè s’han efectuat reformes a l’immoble, amb la qual cosa es perd un percentatge de l’antiguitat que constava i que repercutirà en un increment del valor de la construcció). Hi ha més supòsits, però aquests són els més corrents.

El procés de regularització té lloc una vegada es publica al BOE que el municipi es troba inclòs en aquest procés, i consisteix en què el Cadastre, amb l’ajut de l’Ajuntament, notifica a cada propietari les irregularitats detectades. Els contribuents que han estat notificats poden acollir-se a la regularització mitjançant el pagament d’una taxa de 60€ per cada immoble o bé, si no estan conformes amb la proposta del Cadastre, disposen d’un termini de 15 dies per fer al•legacions.

Òbviament, en tots els casos el resultat pressuposa un increment del valor cadastral, i per tant, de la quota a pagar per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), no només a partir de l’exercici de 2016, sinó també dels quatre anteriors, que l’Ajuntament s’encarregarà de cobrar properament (tot ha coincidit en el temps amb la finalització de les eleccions municipals). Com es pot veure, encara que el Cadastre i l’Ajuntament es limiten a aplicar la Llei, aquest procés de regularització cadastral té evidents efectes recaptatoris, ja que ha incrementat en tots els casos el valor cadastral, el que té una incidència directa sobre la quota a pagar d’IBI, amb més motiu si es té en compte que l’Ajuntament no ha moderat els tipus impositius d’aquest impost.

El Cadastre no imposarà sancions per no haver-se declarat els canvis que es corregeixen mitjançant aquest procés d’actualització, si bé comporta com s’ha dit el pagament de la taxa de 60€ per immoble declarat, per sufragar els “costos” d’aquesta regularització per no haver realitzat els propietaris una declaració voluntària.

Però corregir el Registre de la Propietat és molt més important que regularitzar el Cadastre i el gran oblidat: el Registre de la Propietat

Quan l’edificació ja consti en el Cadastre correctament, s’haurà aconseguit la regularització a nivell cadastral i evitat sancions, però això no implica que la regularització s’estengui als demés organismes oficials on figura la finca, concretament al Registre de la Propietat, ja que en aquest la finca seguirà figurant tal com estava abans de corregir-la en el Cadastre, és a dir, seguirà descrita incorrectament.

Així, el propietari continuarà tenint problemes quan vulgui transmetre-la, perquè els possibles compradors veuran que el que figura oficialment en escriptures i en el Registre no s’assembla a l’edificació real.

Rectificar errors del Registre requereix de la intervenció d’un advocat expert, doncs es tracta d’operacions complexes i s’ha d’analitzar la documentació necessària així com les implicacions fiscals que se’n poden derivar. Tanmateix, si Vostè és propietari d’una edificació regularitzada pel Cadastre, recordi que és aconsellable posar la finca al dia en el Registre de la Propietat. Evitarà mals de cap quan decideixi transmetre-la.