Assegurar lloguers de locals

18 març 2010 por Joan Planas

Una primícia.

Fa temps que en el mercat del lloguer existeixen solucions diverses, no totes amb la mateixa eficàcia o cost, de cara a garantir als propietaris el cobrament del lloguer, quan es tracta d’habitatges. Les cobertures d’impagament per a habitatges arrendats s’han diversificat en els darrers anys i s’ha aconseguit una oferta cada cop més àmplia per adaptar-se a les diferents necessitats i demandes.

Però al món dels locals no hi havia altra cosa que intentar demanar avals personals, quantitats extres de fiances, avals bancaris. Els inconvenients de tots aquests sistemes (de costos pel que fa als avals bancaris si és que s’aconsegueixen; o els costos de finançament de fiances o dipòsits extres;  o de barreja patrimonial de riscos entre el titular de l’activitat i les persones que en surten garants) posaven al descobert una mancança d’un instrument  com l’assegurança  semblant a la dels habitatges.

Aquesta situació, que en èpoques de vaques grasses no tindria massa importància doncs la morositat és una excepció, a l’actualitat, com tots sabem, no és així.

És cert que al moment actual l’oferta de locals comercials, oficines i despatxos, sobrepassa en molt la demanda existent. Els preus són a la baixa i quan es buida un d’aquests immobles, la feina és a tornar-lo a llogar. Però a més, moltes vegades els candidats a llogaters presenten un perfil que no dona massa confiança sobre la solvència i responsabilitat del possible arrendatari o de la viabilitat de l’activitat que hi vol desenvolupar. A banda, ja va sent normal l’atorgament de períodes de carència en el pagament. Tot aixó fa que quan el propietari es decideix a llogar ho fa amb una incertesa important sobre el resultat o bon fi de l’arrendament.

Doncs bé, a l’actualitat ja existeix per als propietaris de locals comercials en règim d’arrendament la possibilitat de contractar una assegurança d’impagament de lloguer per protegir el seu patrimoni.

Comença ja a comercialitzar-se la primera pòlissa que ha sortit al mercat específica per a locals comercials, oficines i despatxos. Aquesta era una necessitat que es formulava pels propietaris, com és ben sabut des de les Cambres de la Propietat Urbana.

La nova pòlissa  ofereix una cobertura per impagament de lloguers de fins a sis mensualitats, amb una franquícia de dos mesos i fins a una renda mensual màxima de 6.000 euros.

Com a requisit, el local assegurat ha de ser destinat a ús comercial, oficina o despatx, i estar subjecte a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU).

Com en el cas de les millors pòlisses d’assegurances, la indemnització cobreix, a més dels lloguers mencionats, els actes vandàlics fins a 3.000 €, els honoraris d’advocat i els cost de procurador.