Avalloguer ampliat

6 maig 2010 por Joan Planas

Dins el conjunt de mesures que de fa temps s’han endegat respecte del sector de l’habitatge per part del Govern de la Generalitat, l’estrella mediàtica és –sense cap dubte- la figura de l’Avalloguer.

L’avalloguer va començar a caminar –després de diversos problemes sobre com assegurar el pagament- el setembre de 2008.

La pretensió de la seva creació era afavorir el sentiment de seguretat cap als propietaris, a l’hora de llogar habitatges, incrementant d’aquesta manera l’oferta i aconseguir també un estancament o baixa en els preus dels lloguers.

El Govern de la Generalitat ha aprovat una modificació del decret, mitjançant el qual amplia de cinc a sis els mesos de cobertura per als propietaris davant de situacions d’impagament del lloguer.

Amb l’Avalloguer  el Govern pagarà ara al propietari fins a sis mesos de lloguer, computat en funció del fixat per a la fiança dipositada. El propietari ha d’instar i obtenir prèviament una sentència de desnonament per impagament.  Un cop obtinguda la sentència, i presentada la documentació a l’Incasòl, l’arrendador rep, en un termini de dos mesos, les mensualitats no cobrades des de l’inici de l’acció judicial.

Per a poder gaudir de la mesura cal que el lloguer mensual no superi els 1.500 euros a la ciutat de Barcelona; els 1.200 euros als municipis de la zona A de protecció oficial (Terrassa és a la Zona A); els 1.000 a la zona B; els 800 a la zona C i els 600 a la zona ; que en el contracte o documentació annexa no s’hagi exigit una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte; haver dipositat a l’Institut Català del Sòl el contracte íntegre del lloguer, la fiança (tràmit en el que les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya són entitats gestores de l’ICS) i un document de compromís relatiu a l’avalloguer.

La garantia de l’Avalloguer té uns límits (així, no s’abonen les mensualitats: a) Quan en un termini de tres anys s’hagin dictat tres sentències de desnonament per impagaments en un mateix habitatge ; b) Si en el termini de dos any s’ha dictat més d’una sentència de desnonament per impagament que condemni el mateix llogater; c) Si l’Incasòl comprova que l’impagament de les rendes s’ha produït per la negativa de l’arrendador a cobrar o perquè hagi dificultat el pagament).

Finalment és de saber també, que l’Avalloguer com a sistema general i gratuït és d’abast limitat,  doncs només es podran rebre les 6 mensualitats, encara que el deute sigui superior i no cobreix assistència jurídica d’advocat ni de procurador. Hem de tenir present, que en aquest moment, tot i que són de pagament a preu ajustat, hi ha assegurances que cobreixen impagaments fins a 12 mesos, vandalisme i defensa jurídica (per exemple via Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca)