Censos altra vegada

4 abril 2009 por Joan Planas

logo-diari-terrassa17Article publicat el 30/11/2006

 

Al mes de juny d’enguany varem fer un comentari en aquestes mateixes línies per a tots els propietaris  de cases o altres edificis normalment d’una certa antiguitat, que siguin afectats o gravats per un cens o “marquesat”, sobre la imminència de l’aprovació i  l’entrada en vigor del llibre cinquè del Codi civil català (aprovat per la llei 5/2006, relatiu als drets reals – DOGC 24/5/2006).

El fet és que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2006 i per tant avui en dia la seva vigència és plena.

Aquesta llei, respecte d’aquest tema en qüestió, doncs en toca molts d’altres, altera notòriament el cost de de cancel·lació o redempció de  l’afectació o gravamen que suposen els esmentats censos o marquesats, ja que si fins aquell moment el cost era pagar el 4 per cent del valor real de la finca al mercat immobiliari (a Terrassa), amb més els costos de notari, advocat si intervé, registre de la propietat i impost de transmissions patrimonials (un 7% sobre aquell valor),  amb el nou Codi civil català suposa passar a pagar el cost del 4% del valor cadastral de la finca si és urbana, a banda d’aquells altres costos, tenint present que l’impost esmentat ara també és del 7% sobre el 4% del valor cadastral.

La diferència, per tant és notable.

Pel que comentava l’altre dia amb un company advocat que també es dedica a aquests temes, és que la gent afectada pensa que sense més, quan decideixi dirigir-se als titulars dels censos corresponents per a que els hi cancel.lin i redimir-los, aquests ho faran de bona gana.

I el fet és que, defensant cadascú els seus interessos,  els titulars dels censos són conscients que encara que canvii la llei, la majoria de la gent no pensa en cancel.lacions d’aquest tipus més que quan ha de fer alguna operació (bé sigui una venda, una permuta o una hipoteca o alguna transmissió o acte semblant).

I llavors resulta que davant de la imminència o pressa de la operació a realitzar (tota vegada que de no haver-hi acord sobre el preu, per aplicar aquell 4% sobre el valor cadastral s’haurà d’anar a un procediment judicial), i tenint present que per obligar a cobrar només el 4% del valor cadastral s’haurà d’anar a un procediment judicial (que vol dir temps) aleshores la gent es veu obligada a pagar el que li demanin so pena d’haver de paralitzar l’operació a realitzar.

Per tant, el consell és que la gent afectada s’interessi per a esbrinar quina és la seva situació i desprès, mirant els costos i els diferencials, prengui una decisió, però en tot cas, que prevegui una mica i s’assessori quan encara no tingui cap pressa.

És un consell que pot ser força interessant de seguir