Comprar un habitatge

25 agost 2011 por Joan Planas

La darrera mesura adoptada pel Govern de l’Estat reduint l’IVA en la compra d’un habitatge nou al 4% mereix comentaris.

Un de primer, favorable a la mesura, tenint present el que s’estalvia el comprador.

Un de segon, considerar que si es vol estimular la compra d’habitatges, s’hauria d’adoptar la mateixa mesura respecte de la reducció de l’Impost de Transmissions Patrimonials respecte dels habitatges de segona mà, màxim tenint present que força vegades la venda d’aquest possibilita el primer i que, a més, s’està discriminant entre operacions similars, només en funció de si el venedor és promotor o no (i si l’habitatge se l’ha quedat una societat d’un banc o caixa, tampoc pot aprofitat l’avinentesa).

Per al sector de la construcció, tant una mesura com l’altra és igualment favorable i la discriminació és perjudicial.

Però, i aquí ve el tercer comentari, aquesta voluntat d’estimular la compra d’habitatges és contradictori amb la mesura (que tot just té vuit mesos), de suprimir les deduccions fiscals a l’adquisició del primer habitatge.

Hi ha coses que no quadren de cap manera.

Més aviat sembla que hi hagi una voluntat que es mogui el mercat, d’estimular-lo, però d’una manera no planificada, sinó simplement provant mesures. És cert que si anunciem que d’aquí a tres mesos –com es va fer- s’acaba una deducció a l’IRPF per a la compra d’un habitatge, hi haurà ciutadans que avançaran la compra, però és clar que acabat aquest efecte, l’avançament de les compres significarà que aquestes no es tornin a produir amb els mateixos compradors.

Reduir l’IVA avui, estimula el mercat només temporalment, però no és una mesura estructural i a més totalment contradictòria amb l’anterior de supressió de la deducció fiscal de l’IRPF, que deiem.

Però el cas és que per a municipis com els de Terrassa, Sabadell, Barcelona, l’Hospitalet, Girona, Reus i Tarragona, per citar algunes poblacions importants, el proper exercici de 2012 s’encetarà un procediment de revisió cadastral, respecte del qual ningú en parla, segurament esperant acabar el proper període electoral per “no contaminar” el procés.

Bé, diguem que la contradicció i la falta de planificació, és la tònica general. Però així no anem enlloc.