Comunitat i IRPF dels propietaris

30 abril 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Ja ha arribat l’hora de retratar-se.

Aquest any coincideix com a novetat fiscal, la informació que de les Comunitats de propietaris té Hisenda, la qual cosa és important a l’hora de fer la declaració de la renda corresponent a 2014.

D’una banda, pel que fa bàsicament als proveïdors de les Comunitats (ascensoristes, fusters, paletes, administradors, advocats, etc…), al seu moment la Comunitat va haver de presentar a Hisenda el model 347, que és una declaració fiscal que afecta a totes les Comunitat, encara que no hagin tingut cap tipus d’activitat empresarial, però que sí que hagin realitzar operacions amb terceres persones durant l’exercici econòmic de 2014, que  hagin superat els 3.005,06 € (pagament de serveis, la contractació a proveïdors esmentada, etc…).

La norma va entrar en vigor l’1 de gener de 2014, però durant el 2014 no s’havia de fer la declaració, sinó que la primera declaració a realitzar serà la corresponent al mes de febrer de 2015 (va acabar la data de presentació el 2 de març de 2015), i per tant calia que durant el 2014,  els Presidents de les Comunitats o les persones que les administren ho tinguessin  ben present, per evitar perjudicis a la pròpia comunitat (i als seus propietaris individuals).

Però d’altra banda, la llei fiscal considera les Comunitats com a entitats en atribució de rendes i, encara que en termes generals no realitzin activitats econòmiques i per tant no tindrien obligacions tributària periòdiques, sí que tenen la condició d’obligats tributaris quan les realitzen si paguen rendiments professionals o de treball (porter, neteja, etc…), si lloguen locals propis, o un terrat per anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil,  etc.; a més han de tributar per IVA, en declaracions trimestrals i anual i a tenir present que dels IVA que ha suportat la Comunitat només podrà deduir els que estiguin directament generats en factures pagades per l’obtenció dels ingressos.

Els ingressos d’aquesta activitat, Hisenda estima que s’han de considerar com a rendiments de capital immobiliari (no rendiments d’activitats econòmiques) i la Comunitat, ha de presentar cada any -a banda de l’IVA trimestral i anual, si s’escau, que hem esmentat-, el model 184 d’atribució de rendes superiors a 3.000 euros l’any. Aquest model comprèn les rendes relatives a IRPF que s’han d’atribuir a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de propietat,  ja que les comunitats no tenen personalitat jurídica i cada propietari haurà de imputar-se a efectes de la seva declaració de l’IRPF la seva participació  en les rendes obtingudes per la comunitat (el termini de presentació també va acabar el 2 de març de 2015).

Per tant, cal que la comunitat, bé directament o per via de la Cambra de la Propietat (si aquesta administra la Comunitat) o del professional que ho tingui encarregat, informi a cadascun dels propietaris , a efectes de l’IRPF, de quins són els rendiments procedents d’activitats (arrendaments, etc…) que ha percebut i quina part és la corresponent a la retenció practicada i la part d’ingrés que cada propietari s’ha d’imputar a efectes de l’IRPF.

Val la pena que els propietaris s’informin sobre com els afecta, doncs Hisenda no ha establert aquestes obligacions decorativament, sinó per acabar amb el diner negre que es pot moure en cobrament i pagament de la Comunitat.

Cal tenir-ho ben present.

A la Cambra els facilitem la informació (www.cambrapropietat.com).