Comunitats de Propietaris, Hisenda i el 347

28 agost 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Si aquest 1 d’agost de 2014 ja és en vigor la normativa SEPA (Zona única de pagaments en euros) que fa d’aplicació un canvi total dels rebuts de cobrament i pagaments a les Comunitats de propietaris, així com també dels rebuts de lloguers, cal que les Comunitats recordin obligacions importants que se’ls imposen i que s’hauran de complir amb declaració fiscal al gener de 2015.

Això és així perquè les Comunitats ara estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb terceres persones, que establí el Reial Decret 828/2013. Aquesta declaració es realitza mitjançant el model 347 d’Hisenda.

Quan s’haurà de fer? Doncs durant el mes de febrer de 2015, acabant el termini el 28 de febrer.

Hisenda vol acabar amb el diner negre que es genera no tant per les pròpies Comunitats, sinó per alguns proveïdors d’aquestes, que han aprofitat la inexistència d’aquesta obligació, per trobar una espècie de forat negre, no declarant les operacions i els cobraments que realitzen d’aquestes.

Que hauran de fer? Per al compliment d’aquesta nova obligació caldrà tenir ben comptabilitzades les seves despeses de l’àmbit comunitari (la Comunitat haurà d’haver  donat d’alta els seus  proveïdors en els seus programes de gestió –o en llur cas el seu administrador- per tal de poder-ne fer el corresponent control).

Al departament d’administració de Comunitats de la Cambra de la Propietat li podem facilitar  més informació (www.cambrapropietat.com).

A la declaració del model 347, s’hauran de relacionar les persones o empreses de tot tipus, amb les que la Comunitat hagi realitzat operacions que en el seu conjunt anual (no trimestral) superin els 3.005,06 euros durant l’exercici anual computat per anys naturals.

Així, s’haurà d’incloure les compres o adquisicions de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals que també puguin dur a terme (per exemple l’arrendament de la coberta per a publicitat o la instal·lació d’antenes o estacions de telecomunicacions, i encara que no realitzin aquest tipus d’activitats).

No s’hauran de relacionar a la declaració altres tipus d’operacions, quedant-ne excloses expressament les de subministrament d’energia elèctrica i combustibles i aigua de qualsevol tipus per a llur destinació a l’ús i consum comunitari; i les derivades d’assegurances que tinguin per objecte l’assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.

Tampoc seran objecte de declaració al 347 les  quantitats cobrades als comuners per les provisions de fons, derrames, fons de reserva, etc.

És important que les Comunitats es preparin i s’assessorin.