Comunitats de Propietaris i Hisenda

21 novembre 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

De les obligacions fiscals que les Comunitats de propietaris tenen amb Hisenda, poc se’n parla.

En comentaris anteriors hi hem posat l’accent, tota vegada que l’Estat vol, i amb raó, que les Comunitats de propietaris deixin de ser un forat negre –que ens perjudica a tots com a forat- com a vegades havien pensat algunes empreses que els hi presten serveis, sinó que estan sotmeses també a les normes tributàries.

Com a novetat, el Reïal Decret 828/2013, de 25 d’octubre (BOE 26/10/2013), imposa a les Comunitats de propietaris una nova  obligació i a aquest efecte les Comunitats passen a ser incloses com a obligades a presentar la declaració d’operacions amb terceres persones.

Que significa això?  Doncs que les Comunitats de propietaris hauran de presentar el model 347.

Tota vegada que la norma entra en vigor l’1 de gener de 2014, la primera declaració a realitzar serà la corresponent, si res no canvia, al mes de febrer de 2015.

Per tant, caldrà que durant el 2014 els Presidents de les Comunitats o les persones que les administren ho tinguin ben present, per evitar perjudicis a la pròpia comunitat (i als seus propietaris individuals).

Hem de recordar que la Llei General Tributària considera a les comunitats com a entitats en atribució de rendes i, encara que en termes generals no realitzen activitats mercantils i per tant no tindrien obligacions tributàries periòdiques, sí que tenen la condició d’obligats tributaris perque paguen rendiments professionals o de treball (porter, administrador, empresa de neteja…) pels quals han de retenir i ingressar a Hisenda. Si lloguen locals propis, o un terrat per anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil,  etc., a més han de tributar per IVA, en declaracions trimestrals i anual; i a tenir present que dels IVA que ha suportat la Comunitat només podrà deduir els que estiguin directament generats en factures pagades per l’obtenció dels ingressos. Els ingressos d’aquesta activitat Hisenda estima que s’han de considerar com a rendiments de capital immobiliari (no rendiments d’activitats econòmiques).

Fruit d’això,  la Comunitat de propietaris ja ha de presentar cada any (a banda de l’IVA trimestral i anual, si s’escau, que hem esmentat), el model 184 d’atribució de rendes superiors a 3.000 euros l’any (aquest model comprèn les rendes relatives a IRPF que s’han d’atribuir a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de propietat,  ja que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica i cada propietari haurà de imputar-se a efectes de la seva declaració de l’IRPF la seva participació  en les rendes obtingudes per la comunitat).

El Departament d’Administració de la Cambra de la Propietat se n’ocupa per a les Comunitats que administra la pròpia Cambra.