Comunitats de Propietaris i impostos

30 maig 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Ara que estem en època d’especial sensibilitat respecte dels impostos, considerem que cal recordar també els que afecten a les Comunitats de propietaris i també als propietaris que en formen part.

Les Comunitats de propietaris no són un forat negre com a vegades havien pensat algunes empreses que els hi presten serveis, sinó que estan sotmeses a les normes tributàries també.

La Llei General Tributària considera a les Comunitats com a entitats en atribució de rendes. Encara que en termes generals no realitzen activitats mercantils i per tant no tindrien obligacions tributària periòdiques, sí que tenen la condició d’obligats tributaris perquè paguen rendiments professionals o de treball (porter, administrador, empresa de neteja…) pels que han de retenir i ingressar a Hisenda. Si lloguen locals propis, o un terrat per anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil,  etc., a més han de tributar per IVA, en declaracions trimestrals i anual i a tenir present que dels IVA que ha suportat la Comunitat només podrà deduir els que estiguin directament generats en factures pagades per l’obtenció dels ingressos.

Els ingressos d’aquesta activitat, Hisenda estima que s’han de considerar com a rendiments de capital immobiliari (no rendiments d’activitats econòmiques).

A més,  la Comunitat de propietaris ha de presentar cada any (a banda de l’IVA trimestral i anual, si s’escau, que hem esmentat), el model 184 d’atribució de rendes superiors a 3.000 euros l’any (aquest model compren les rendes relatives a IRPF que s’han d’atribuir a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de propietat,  ja que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica i cada propietari haurà d’imputar-se a efectes de la seva declaració de l’IRPF la seva participació  en les rendes obtingudes per la comunitat).

El Departament d’Administració de la Cambra de la Propietat se n’ocupa per a les Comunitats que administra la pròpia Cambra.

Hem de tenir present que durant el mes de juliol de 2012, Hisenda va endegar una campanya de requeriment d’informació a les Comunitats de propietaris, a efectes de controlar el compliment d’aquesta obligació (tinguem present que a vegades, i això cada lector ho coneix, les persones o empreses que presten serveis a la Comunitat o facturen sense IVA o no declaren el percebut). Concretament es va demanar la relació de propietaris dels pisos, indicant si els rebuts que els gira la comunitat es domicilien en un compte i el número d’aquest; la relació de pagaments a tercers efectuats durant els 4 anys anteriors, per tots els conceptes: neteja i manteniment, porteria, vigilància, reparacions o obres, serveis de gestió administrativa, jardineria, etc. (identificats amb el nom o la raó social i el NIF), i els pressupostos de la comunitat dels últims 4 anys, presentats a la junta de veïns, juntament amb la corresponent rendició de comptes.

Cal doncs una gestió i administració acurada, no només per evitar sancions i perjudicis a la comunitat, sinó també les corresponents a cada propietari individualment.