Comunitats de Propietaris i morosos

30 agost 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

A principis d’any vàrem tractar ja del problema que la morositat suposa per a les Comunitats de Propietaris.

Hem de tenir present que la majoria de les Comunitats han reduït i molt dràsticament els seus pressupostos, xifrant-se en termes generals la reducció del 2012 en relació amb el 2011 en un 54%.

Com no pot ser d’altra manera, aquest problema s’ha incrementat i segurament al llarg d’aquest any i com a mínim el següent empitjorarà.

Hi ha una estadística que situa el deute pendent de cobrar que tenien a Espanya les Comunitats era de 1.350 milions d’euros a 31 de desembre de 2011, preveient per al 2012 que el deute arribi als 1.600 milions d’euros (del 2010 al 2011 la morositat ja es va incrementar en un 31’20 %).

Es xifra el període mitjà de cobrament en 141 dies, però s’ha de tenir present que el pagament extrajudicial –i part tant “amistós”- ha baixat un 17% (corresponia a un  38’02 % del deute total pendent de cobrament).

Cal destacar que de les Comunitats que no disposen d’assessorament en la seva gestió, el 86% tenen problemes de deficiències en la gestió de la morositat que els hi produeix un retard en el cobrament dels deutes, bàsicament per deficiències formals que o dificulten l’inici del procediment judicial o el fan fracassar (defectes de notificació, manca de llibres d’actes, acords presos sense seguir el procediment legal o no tenir en compte la seguretat jurídica dels propietaris que són morosos). També es cert que en molts cassos hi ha una falta de reclamació bé sigui per falta de recursos de la pròpia Comunitat o bé per ignorància legal dels passos a seguir.

És fàcil preveure que la tendència seguirà: Tinguem en compte els increments de costos en els serveis i subministraments comuns de la Comunitat (sigui per increments dels subministraments, de l’aplicació dels nous tipus d’IVA, o per haver de fer front a les obligacions administratives i tècniques que se’ls van imposant –ITE, instal·lacions elèctriques, etc.). Els majors costos incideixen a la vida econòmica de cada Comunitat i  en aquest context cal que la Comunitat –magre d’ingressos- s’assessori des de l’inici,  conegui quins passos ha de fer per afrontar aquesta situació i posi en marxa les solucions amistoses o judicials escaients el més aviat possible, doncs desgraciadament la morositat és una malaltia que s’encomana. ixi quin