Comunitats de Propietaris i morosos

30 agost 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

A principis d’any vàrem tractar ja del problema que la morositat suposa per a les Comunitats de Propietaris.

Hem de tenir present que la majoria de les Comunitats han reduït i molt dràsticament els seus pressupostos, xifrant-se en termes generals la reducció del 2012 en relació amb el 2011 en un 54%.

Com no pot ser d’altra manera, aquest problema s’ha incrementat i segurament al llarg d’aquest any i com a mínim el següent empitjorarà.

Hi ha una estadística que situa el deute pendent de cobrar que tenien a Espanya les Comunitats era de 1.350 milions d’euros a 31 de desembre de 2011, preveient per al 2012 que el deute arribi als 1.600 milions d’euros (del 2010 al 2011 la morositat ja es va incrementar en un 31’20 %).

Es xifra el període mitjà de cobrament en 141 dies, però s’ha de tenir present que el pagament extrajudicial –i part tant “amistós”- ha baixat un 17% (corresponia a un  38’02 % del deute total pendent de cobrament).

Cal destacar que de les Comunitats que no disposen d’assessorament en la seva gestió, el 86% tenen problemes de deficiències en la gestió de la morositat que els hi produeix un retard en el cobrament dels deutes, bàsicament per deficiències formals que o dificulten l’inici del procediment judicial o el fan fracassar (defectes de notificació, manca de llibres d’actes, acords presos sense seguir el procediment legal o no tenir en compte la seguretat jurídica dels propietaris que són morosos). També es cert que en molts cassos hi ha una falta de reclamació bé sigui per falta de recursos de la pròpia Comunitat o bé per ignorància legal dels passos a seguir.

És fàcil preveure que la tendència seguirà: Tinguem en compte els increments de costos en els serveis i subministraments comuns de la Comunitat (sigui per increments dels subministraments, de l’aplicació dels nous tipus d’IVA, o per haver de fer front a les obligacions administratives i tècniques que se’ls van imposant –ITE, instal·lacions elèctriques, etc.). Els majors costos incideixen a la vida econòmica de cada Comunitat i  en aquest context cal que la Comunitat –magre d’ingressos- s’assessori des de l’inici,  conegui quins passos ha de fer per afrontar aquesta situació i posi en marxa les solucions amistoses o judicials escaients el més aviat possible, doncs desgraciadament la morositat és una malaltia que s’encomana. ixi quinAlso i have seen the long term effects of hysterectomy on my mother. For example, submucosal fibroids can affect your womb, which can make it more difficult for you to become pregnant. next day delivery viagra online http://haverhills.com/ctt-607241/ Loading... But it may also be linked to a simple menstrual cycle problem or other problems. geoblox.com/elh-608369/ Zhang l, chen wz, liu yj, hu x, zhou k, chen l, peng s, zhu h, zou hl, bai j, et al. viagra cheaper walmart But it may also be linked to a simple menstrual cycle problem or other problems. Billing insurance medical records accessibility your rights concerns privacy security disclaimer social media copy 2012 massachusetts general hospital 55 fruit street, boston, ma 02114 maps directions 617-726-2000 tdd: 617-724-8800 site map. l-arginine natural viagra evergreenterracellc.com/wiv-607564/ nbsp aria's gynecologic surgeons can also offer these procedures in a less-invasive form, performing them via laparoscopy for many patients. http://atyourdoorpc.com/mail/mrx/job/stainlis.php?mne=606466 A utility that includes detailed specs for hardware, software and network as well as real-time monitors for cpu and memory usage. viagra daily use directions Billing insurance medical records accessibility your rights concerns privacy security disclaimer social media copy 2012 massachusetts general hospital 55 fruit street, boston, ma 02114 maps directions 617-726-2000 tdd: 617-724-8800 site map. These infections may be caused by the potential for gelfoam to retain enough air bubbles to support aerobic organisms . Abstract | full text | pdf hindley jt, law pa, hickey m, smith sc, lamping dl, gedroyc wm, et al. Homology blast (basic local alignment search tool) blast (stand-alone) blast link (blink) conserved domain database (cdd) conserved domain search service (cd search) genome protmap homologene protein clusters all homology resources... cheshirehomecare.com/sanders/deisal.php?ixi=609944 Fibroids are named according to where they are found in your womb. viagra safe heart disease