Comunitats de Propietaris: nova Llei

18 abril 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Catalunya disposa, des que el Parlament va aprovar el dia 20 d’abril de 2006 la Llei per la qual s’aprova el Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya relatiu als drets reals (que es publica al Butlletí del Parlament del 8/5/06 però que està pendent de ser-ho al DOGC), d’una normativa pròpia i codificada que inclou tota la regulació de la propietat horitzontal. Va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2006.

Aquesta normativa que és la “llei” de les Comunitats de propietaris, presenta algunes mancances i alhora disfuncions, que es van mostrant a la pràctica (també les té la normativa espanyola no aplicable a Catalunya).

El Departament de Justícia ha publicat un Edicte al DOGC del dia 12 d’abril, pel que es sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de modificació d’aquesta normativa.

La reforma o modificació no suposa un canvi radical de la llei ni dels principis que la van inspirar, però hi ha temes tan transcendents  com que en cas d’impagaments del propietari a la Comunitat, el pis o departament segueixi quedant afectat, però amb una preferència especial (important qüestió ja que la morositat és un dels problemes que més afecta a les Comunitats de propietaris i no sempre per falta de solvència, com bé es pot comprovar per la morositat injusta i antisocial que la Banca –amb “B” de barroera- manté contra les Comunitats).

També hi ha altres temes, que poden semblar menors, però que tenen la seva importància (els casos d’administradors sancionats de Terrassa n’és una evidència), com és que els fons de reserva hagin de ser gestionats obligatòriament mitjançant una comptabilitat separada, sense que impliqui necessàriament l’obertura d’un compte bancari especial per a aquest fons. A la Cambra de la Propietat, el Departament d’Administració de Comunitats ja s’ho havia plantejat.

Té molts més aspectes interessants i novedosos, com per exemple, es simplifica el règim de convocatòries (només una i no primera ni segona, com fins ara), s’incorporen les noves tecnologies com a mecanismes de realització de notificacions i requeriments.

Sí suposa canvi important, la modificació del tema de les majories necessàries per a adoptar acords en el sí de la Junta de la Comunitat.

Bé, com pot suposar el lector, no podem anar molt més enllà en aquest espai, però si que aprofitarem successius comentaris per a destacar les novetats i també fer seguiment del procés legislatiu de modificació, que és molt transcendent per a les Comunitats.