Comunitats de Propietaris: nova Llei (II)

2 maig 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Seguint amb el comentari anterior dedicat a la modificació que planteja pel Departament de Justícia,  en l’Avantprojecte de llei de modificació de les normes reguladores de les Comunitats de propietaris de Catalunya, aquest hem de relacionar-lo amb el tema de la morositat.

La proposta de normativa segueix amb el criteri de donar prelació i afectació real en favor de la Comunitat, per a l’any vigent i l’any immediat anterior, als crèdits que la pròpia comunitat té contra propietaris que no estan al corrent de pagament (vol dir que la Comunitat té preferència per cobrar els deutes que manté amb ella qualsevol propietari dins aquell termini i a més el pis o departament queda afectat per aquest deute).

El tema no és menor. A banda de la morositat normal, la banca espanyola deu a les Comunitats de propietaris a 31 de desembre de 2012, segons diverses fonts, uns 256 milions d’euros de quotes impagades en pisos embargats adjudicats.

Hi ha diversos problemes en la determinació legal i extensió d’aquesta “garantia” que la prelació i l’afectació real que esmentàvem (és a dir, tenir com a prioritària a la Comunitat sobre la part del deute esmentada i a més haver-ne de respondre per afectació real).

Els processos legals de les execucions hipotecaris moltes vegades s’allarguen judicialment (i que abans de començar-los el Banc el propietari que sap que l’executaran, moltes vegades ja deixa de pagar a la Comunitat en tenir clar que el seu pis deixarà de pertànyer-li), i que la banca quan s’adjudica judicialment  i directa  o mitjançant de societats pròpies els pisos, tarda en inscriure al Registre de la Propietat.

També és així que les Comunitats no són a vegades massa diligents a l’hora de procedir a fer les corresponents reclamacions judicials.

Atesa aquesta situació, la Cambra de la Propietat urbana de Terrassa i Comarca ha formulat entre d’altres al·legacions a aquell Avantprojecte, que es procedeixi a ampliar aquell termini de prelació i afectació, de forma i manera que els crèdits de la Comunitat de propietaris tinguin protecció  no només els corresponents a l’any vigent, sinó també els crèdits vençuts i líquids corresponents als tres anys anteriors.

El tema no és balder.

Si la Comunitat segueix amb el nivell de protecció actual, podrà només reclamar les quotes impagades en aquest exercici i en l’anterior al nou propietari, però les anteriors, encara que legalment les pot reclamar al propietari anterior (executat i desnonat), a la pràctica es convertiran en incobrables.

En  canvi, amb la proposta de la Cambra de la Propietat de Terrassa i Comarca, la Comunitat tindrà protecció de dos anys més, la qual cosa pot ser molt transcendent.

És possible que aquesta extensió tingui problemes de competència per a regular-se per part del Parlament català –en xocar amb altres normes pròpies de l’Estat- però seria convenient tirar-ho endavant i –si més no- demanar al Parlament espanyol que ho reguli de forma igual per encabir aquesta millora que afecta a les Comunitats catalanes i també a les espanyoles.