Comunitats i quotes de pagament

22 març 2012 por Joan Planas

Sembla evident que en les Comunitat de propietaris, les despeses comunes s’han de pagar entre tots els propietaris.

Amb tot, aquesta evidència, quan la singularitzem i personalitzem, obre un ampli ventall de matisacions i, no poques vegades és font de problemes que a més es converteixen en desagradables tractant-se de veïns.

Per exemple, el propietari d’un local en una avinguda de la nostra ciutat, es negava a pagar despeses d’escala, al·legant que era propietari d’un local colindant, situat en l’edifici de la Comunitat del costat (no era la mateixa) i que en aquesta no havia de pagar aquelles despeses. El cas, que és verídic, partia del criteri de considerar que els locals amb planta baixa amb accés directe al carrer, no han de pagar despeses d’escala perquè no fan servir aquesta (tinguin o no bústia o comptadors al vestíbul comunitari).

El codi civil de Catalunya, regula expressament que els propietaris han de sufragar les despeses comunes en proporció a llur quota de participació, d’acord amb les especialitats que fixen el títol de constitució i els estatuts.

Per tant, poden existir Comunitats amb normes diverses i s’haurà de pagar o no en funció d’aquestes. El que passa és que durant molt de temps, alguns promotors no han fixat normes a les escriptures de divisió horitzontal d’un edifici en departaments, sinó que s’han remés al que disposes la llei. I aquí sorgeixen els problemes.

També diu la llei catalana que la manca d’ús i gaudi d’elements comuns concrets no eximeix de l’obligació de sufragar les despeses que deriven de llur manteniment, llevat que una disposició dels estatuts, que només es pot referir a serveis o elements especificats de manera concreta, estableixi el contrari. I a més especifica que la contribució al pagament de determinades despeses sobre les quals els estatuts estableixen quotes especials de participació, entre les quals s’inclouen les d’escales diferents, piscines i zones enjardinades, s’ha de fer d’acord amb la quota específica.

Òbviament, com sempre, el que es pot complicar es complica i són moltes les vegades en que malgrat els estatuts diguin una cosa, la Comunitat a la pràctica ha anat aplicant normes diferents, prenent acords específics o no, amb la qual cosa al final tenim un garbuix de difícil digestió.

Quantes no són les vegades que és objecte de consulta aquest tema i, llevat dels casos en que les comunitats han seguit sempre les normes, la resposta a vegades queda a l’aire. És més, portat el tema als tribunals, aquests no sempre tenen criteris coincidents i s’interpreten diversament les normes per diversos jutjats sobre assumptes semblants.

Si el tema quan les coses anaven bé ja era conflictiu, avui que tothom mira el cèntim i a vegades està escurat, tot el que depèn d’interpretacions es converteix en discutible. Cal doncs assessorar-se correctament per evitar errors –de la Comunitat o del propietari- doncs les conseqüències són desagradables.kerlow.com/tlr-276867/ About usnbspmiddotnbsp newsnbspmiddotnbsp privacynbspmiddotnbsp terms already a member? log in email password keep me logged in forgot your password? no yes are you a researcher?. The drug danazol (danocrine) has been used to reduce bleeding in women with fibroids, since this drug causes menstruation to cease, but it does not shrink the size of fibroids. The drug danazol (danocrine) has been used to reduce bleeding in women with fibroids, since this drug causes menstruation to cease, but it does not shrink the size of fibroids. , md carl f. o que viagra yahoo http://stemfe.com/whv-278183/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,:`:,. Treatment if the fibroid is giving any problem then only it is treated otherwise not. tabula.gr/SpryAssets/data_TR_v6/banner/tenders.php?krz=279045 , md carl f. viagra online 20mg Ongoing low back pain or a feeling of pressure in the lower abdomen (pelvic pressure). Use as needed in place of dairy. Treatment if the fibroid is giving any problem then only it is treated otherwise not. Meditation- stress has become a part and parcel of our daily lives. http://fwnearsouthside.com/uix-277664/ If you have been told you have polycystic ovary syndrome. Submucosal fibroids develop in the muscle beneath the inner lining of the womb wall and they grow into the middle of the womb. panishmarinesystems.com/img/icons/tabs/genbutsu.php?dck=278983 dlp4success.com/ntf-277271/ 12. I was diagnosed with three medium sized fibroids, with innumerable little ones. rui products liquid viagra Atul gupta) for more information, please contact: bridget therriault manager of communications therriaultb@mlhs. Use as needed in place of dairy. generic viagra vs brand name