Control a la subcontractació

11 agost 2011 por Joan Planas

Els mitjans de comunicació és feien ressò de l’entrada en vigor l’1 d’agost del Real Decret-llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures de regularització i control del treball submergit.

La part més coneguda és la corresponent a l’amnistia que fins el 31/7 es va donar per a les empreses que tenien gent treballant en negre, en contractació irregular (període del 7 de maig al 31 de juliol).

És clar que tothom volem i desitgem acabar amb el treball submergit. Les empreses i també els professionals que ho fan, no només enganyen la Seguretat social i amb ella a tots nosaltres, sinó també al mateix treballador que es veurà afectat en els seus drets passius a l’hora de computar per a la jubilació o altres drets passius. Però a més, ha de pagar “en negre”, la qual cosa repercuteix també contra tots.

Però no és suficient que la nostra actitud sigui la correcte, sinó que la pròpia norma que comentem fa un pas més enllà.

Així, si com a empresa contractem o subcontractem amb d’altres empreses la realització d’obres o serveis, hem de tenir clar, abans d’iniciar l’activitat subcontractada, que els   treballadors dels contractistes o subcontractistes que ocupin centres de treball han estat donats d’alta a la Seguretat Social. Aquest deure no és exigible quan l’activitat contractada faci referència exclusivament a la construcció i reparació que pugui contractar el cap de família respecte al seu habitatge, així com quan el propietari de l’obra o indústria no contracti la seva realització per raó d’una activitat empresarial.

Una vegada ja s’ha acabat el període de regulació voluntària expressat, s’han endurit força les sancions a les empreses i treballadors no complidors (així   les infraccions dels empresaris en matèria de manca d’afiliació i alta dels treballadors, tipificats per la Llei com a infracció greu, es sancionen en el seu grau mínim de 3.126 a 6.250 euros; en el seu grau mig de 6.251 a 8.000 euros i, en el seu grau màxim, de 8.001 a 10.000 euros).

Cal per tant, llevat de les excepcions esmentades i per evitar que se’ns pugui penalitzar per la conducta d’altres, no només sol·licitar a l’empresa amb la que contracti si els seus treballadors estan d’alta,  sinó també tenir en el seu poder el document acreditatiu conforme el treballador de referència està afiliat i en alta a la Seguretat Social. La confiança és sabut que pot fer “fàstic” però més encara si  ens ha de costar diners.Anti-inflammatory painkillers this type of drug is often effective for women who experience occasional pelvic pain or discomfort. Ranges from about $4 billion to $9 billion. order generic viagra online overnight can you take viagra after expiration date Required fields are marked * name * email * website comment you may use these html tags and attributes: viagra price at walmart Stewart ea, gedroyc wm, tempany cm, et al. 12 , 20 , 51 – 55 table 2 obstetric and neonatal outcomes in normal pregnant women and women with/without antepartum myomectomy although not supported by all studies, 56 , 57 most authorities agree that every effort should be made to avoid performing a myomectomy at the time of cesarean delivery due to the well-substantiated risk of severe hemorrhage requiring blood transfusion, uterine artery ligation, and/or puerperal hysterectomy. http://comfortrental.com/tlg-608082/ The woman ovulates and releases an egg from her ovaries to travel through... Grubbs will insert a catheter into the femoral artery through a tiny nick in the skin in the groin. viagra safety 116): uterine-fibroids. where to buy viagra nyc 12 , 20 , 51 – 55 table 2 obstetric and neonatal outcomes in normal pregnant women and women with/without antepartum myomectomy although not supported by all studies, 56 , 57 most authorities agree that every effort should be made to avoid performing a myomectomy at the time of cesarean delivery due to the well-substantiated risk of severe hemorrhage requiring blood transfusion, uterine artery ligation, and/or puerperal hysterectomy. Main results: three studies involving 112 participants were included. laselvavernici.it/adminweb/images/_notes/lethal.php?piu=605824 It is the only treatment that may improve your chances of having a baby. half price viagra tesco Grubbs will insert a catheter into the femoral artery through a tiny nick in the skin in the groin. http://ntl-pro.com/xaw-608162/ In some cases, itacirceurotrades possible to insert an instrument (known as a hysteroscope) through the vagina into the uterus to shave down the fibroid. To view this video, please confirm you are old enough by signing in. http://catnaps.org/qzk-609821/