Copropietaris forçats

30 setembre 2010 por Joan Planas

Ser propietaris varis persones de la mateixa cosa és ben normal. Així s’esdevé amb matrimonis o parelles quan compren a mitges, o en d’altres casos per temes de feina (compra d’un local, etc).

Naturalment que si els matrimonis o les parelles es trenquen, o la feina no va bé, el problema moltes vegades es repartir-nos el que queda. Si són diners, cap problema (si són deutes, molts problema). Però si hi ha immobles, el problema és gran, si els cotitulars o copropietaris no es posen d’acord.

I el problema encara s’agreuja en uns casos especials, que es donen a diari, i són el repartiment d’immobles adquirits per herència.

En tots aquests casos en que aquesta copropietat és forçada, resoldre-la quan les relacions són difícils entre els cotitulars és difícil. I no diguem ara en què per és que puguin haver bones o normals relacions entre els cotitulars, la venda de l’immoble a tercers és més que dificultosa. El mercat en aquest cas vol aprofitar-se encara més d’aquesta situació, rebaixant els preus de forma brutal.

De totes maneres, si cal tenir present dues qüestions.

En primer lloc que, davant una situació del mercat que no troba comprador, aleshores una opció és llogar. Per a fer-ho s’ha de tenir present que la majoria dels cotitulars, segons quin sigui el valor de la seva quota o percentatge de participació, són els que han d’acordar llogar i el seu acord obliga a la minoria dissident (si és el cas). A tenir present que en algunes ocasions i per motius de què l’acord sigui perjudicial als dissidents, aquests poden impugnar l’acord judicialment.

En segon lloc, si el que es vol es vendre, aleshores no és suficient la majoria, ni tan sols una majoria molt àmplia, sinó que és necessària la unanimitat (a tenir present que si un cotitular ho és de les quatre cinquenes parts o  més, pot exigir l’adjudicació de tot el bé pagant en metàl·lic el valor pericial de la participació dels altres cotitulars (quina reminiscència del passat parlar de “metàl·lic”, però la llei ho diu així i és de 2006).

En tot cas, tot cotitular pot exigir la divisió de la propietat per extingir la comunitat i si no hi ha acord, endegar un procediment judicial que acabarà amb la subhasta del bé.