Desnonaments més àgils

1 desembre 2011 por Elisabet Planas

Revista LLOCS

El passat 1 de novembre entrava en vigor la Llei 37/2011, d’11 d’abril, de Mesures d’Agilització Processal. Com el seu nom indica, pretén que els processos judicials siguin més àgils i ràpids, reformant la normativa processal dels àmbits civil, penal, laboral i administratiu. En el present article ens centrarem en la reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (la llei que tracta sobre el procés judicial civil, en endavant LEC), i concretament en el desnonament per falta de pagament de la renda per part del llogater.

El desnonament és aquell procediment especial que permet al propietari resoldre (extingir) el contracte d’arrendament quan el llogater incompleix la seva obligació de pagament de la renda, i conseqüentment, desnonar-lo (fer-lo fora) de l’habitatge o local que li té arrendat. Al desnonament s’hi permet l’acumulació de l’acció de reclamació de les rendes impagades.

En virtud d’aquesta nova Llei, el desnonament per falta de pagament amb reclamació de rendes pot dur-se a terme sense haver de celebrar judici (com passava amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei). Ara, quan s’interposa la demanda per part del propietari, el Jutjat notifica al llogater sobre la presentació de la demanda i li dóna 10 dies per tal que o bé pagui i/o desallotgi la finca, o bé s’oposi a la demanda; al requeriment s’informa del dia i hora en què es celebraria l’eventual judici en cas d’oposició, així com del dia i hora en què s’efectuarà el llençament (se’l farà fora de l’habitatge).

Doncs bé, veiem que si el llogater no atén el requeriment del Jutjat, és a dir, ni desallotja l’immoble, ni paga la totalitat del deute, ni s’oposa a la demanda, el Secretari Judicial dicta Decret donant per finalitzat el procediment, podent-se iniciar a partir d’aleshores l’execució del demandat. L’execució comprendrà tant el seu llençament a la data fixada al requeriment, com l’embargament del patrimoni del llogater per satisfer el deute reclamat en concepte de rendes impagades.

En el cas que el llogater atengués el requeriment només en relació al desallotjament de l’immoble, sense més, el Secretari Judicial dictarà Decret declarant resolt el contracte d’arrendament i finalitzat el procediment en relació al desnonament, podent-se iniciar a partir d’aleshores l’execució del demandat com en el cas anterior.

Si el llogater paga la totalitat del deute, el procediment finalitza mitjançant Decret dictat pel Secretari Judicial. Aquesta possibilitat es contempla a l’article 22.4 de la LEC, que es coneix com el dret a enervar l’acció que té el llogater si es donen les circumstàncies que requereix aquest article 22.4.

Només en el cas que el llogater s’oposi a la demanda es convoca a les parts demandant (propietari) i demandada (llogater) a la celebració d’un judici, dictant-se dins dels sis dies següents al judici sentència per part del Jutge sobre els fets controvertits que han motivat l’oposició per part del llogater. Si se’l condemna, el llençament es farà efectiu a la data fixada al requeriment i paral·lelament se l’executarà per les rendes impagades.

El procediment, doncs, es simplifica. Haurem de veure si a la pràctica es tradueix en aquesta pretesa rapidesa i agilització.cheap viagra alternatives This treatment has been used for premenopausal women, for women who have become anemic due to heavy menstrual flow, for women who do not plan to bear children or before a myomectomy. price viagra pills india J am assoc gynecol laparosc. chevroletdotcom.com/ckt-276431/ 199522:801acirceuroldquo805. http://acu-pad.co.uk/anuty/recipientes.php?trm=276758 Therefore, if a woman is in her postmenopausal years, and is not on estrogen replacement therapy, fibroids in the uterus may be a cause of concern. http://mineoota.com/eiz-279796/ Other women find the quality of their lives significantly affected by changes in mood, memory, productivity, and by uncomfortable physical symptoms. At this... Once it's there, the doctor injects very small particles through the tube. (fibroids naturally shrink after menopause. http://giudicicarservice.it/winnobego/peaches.php?jsn=279503 How much does a richmond disability attorney cost? nbsp the process of hiring a richmond disability attorney can be a rather daunting task, especially if the individual in need of the service has been struggling with the process of issuing their claim and agreeing... http://singhdigital.com/sxp-278670/ xappsoftware.com/xAppSoftware/Scripts/Widgets/dinningroom.php?wir=279099 Therefore, if a woman is in her postmenopausal years, and is not on estrogen replacement therapy, fibroids in the uterus may be a cause of concern. The subject was among a cohort of women seeking treatment for symptomatic fibroids. bodwen-nursery.co.uk/exe-278658/ smilesbyjenkins.com/imp/mita.php?pfa=276717 At this... nbsp the drugs themselves can cause side effect including hot flushes and vaginal dryness.