Desnonaments més ràpids

27 octubre 2011 por Joan Planas

Presentàvem la setmana passada la modificació de la llei respecte d’agilitzar més els procediments i avançàvem una part de la modificació pel que fa als desnonaments.

Altres novetats, importants, és modificar el propi procés de desnonament per manca de pagament, ampliant a ells el principi del procés monitori. Així, quan es vol desnonar un llogater per falta de pagament –reclamant a més el pagament del deute o no- una vegada presentada la demanda, el Jutjat abans de la vista (l’acte del judici pròpiament dit), requerirà al llogater morós demandat perquè en el termini de 10 dies o desallotgi l’immoble, o pagui o s’oposi a la demanda de desnonament, si ho creu adient.

En el cas que el demandat no faci cas del requeriment judicial, el jutge donarà per finalitzat el procediment, podent-ne sol·licitar el llançament del llogater en la data que s’havia previst al propi requeriment judicial.

Amb aquesta modificació es pretén evitar les pèrdues de temps judicials, doncs no són poques les vegades que s’ha de fer el judici sense que hi hagi a la pràctica res a discutir o debatre, sinó que és un pur formulisme que se segueix perquè la llei l’imposa.

Bona és la mesura. A tenir present també que el procés monitori, amplia la seva vigència, ja que el límit de 250.000 € que fins ara tenia fixat, desapareix, de forma que ara no hi haurà límit quantitatiu per al seu ús.

Per altra banda, amb un criteri d’estalvi de recursos i sostenibilitat del propi sistema, s’imposa com a norma que quan una sentència que posi fi a un procediment verbal, la pròpia quantia del procediment sigui interior a 3.000 €, aquesta no sigui recurrible. Amb  això es pretén que assumptes de poca importància –per raó de la seva quantia- s’acabin sense haver d’esmerçar més recursos públics (aquesta mesura, que en principi és raonable, pot suposar que assumptes que siguin força transcendents per al ciutadà, més enllà de la seva quantia, quedin impedits de ser revisat per l’Audiència o tribunal superior, quedant tal com els hagi deixat el jutge de primera instància, agradi o no).

Es suprimeix també un tràmit que s’ha mostrat poc efectiu judicialment, que és el de preparació del recurs d’apel·lació (que ara era de 5 dies), suprimint-se de forma que quan hi ha una sentència que no ens sembli bé (i el plet tingui una quantia superior a 3.000 €), aleshores es podrà recórrer directament en el termini de 20 dies des de la data de notificació de la sentència.

Totes aquestes modificacions –i altres més tècniques- són objecte del la llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal que entraran en vigor el dimarts 1 de novembre.

D’aquí a un temps valorarem la seva bondat, en el sentit d’efectivitat.