El Dret Civil català rep un revés

8 octubre 2013 por Elisabet Planas

Avui ens volem fer ressò de dues recents sentències del Tribunal Suprem que suposen un nou revés per al Dret Civil Català i els qui ens dediquem a aplicar-lo. Es tracta del termini per reclamar la responsabilitat extracontractual.

Què és la responsabilitat civil extracontractual? És aquella que es pot reclamar d’algú, un tercer, que ens genera un dany i/o un perjudici amb la seva actuació i que no es troba vinculat amb nosaltres per cap contracte. Hi ha responsabilitat extracontractual d’un conductor que té un accident amb nosaltres, per exemple. I en aquests casos justament ens volem centrar, ja que en matèria d’assegurances, que cobreixen aquesta responsabilitat extracontractual dels conductors, l’article 7.1 del Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, que aprova el Text Refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor, estableix que el termini per reclamar la responsabilitat extracontractual és d’un any.

A Catalunya, però, tenim el nostre propi Dret Civil, el català, i la responsabilitat extracontractual també és contemplada a la legislació que el desenvolupa: el Codi Civil català. En concret, el seu article 121-21. d) estableix que les reclamacions de responsabilitat extracontractual a Catalunya s’entén que es poden realitzar durant el termini de tres anys, i no d’un com diu el citat Reial Decret (i també el Codi Civil al seu article 1.968).

Si tenim un accident de trànsit a Catalunya, si patim danys i els volem reclamar, tenim doncs tres anys per fer-ho? Doncs no, resulta que no. Així ho ha resolt el Tribunal Suprem, creant per tant jurisprudència, en les seves Sentències 533 i 534/2013 dictades el passat 6 de setembre.

El Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya es va aprovar mitjançant la Llei 29/2002, de 30 de desembre, i des d’aleshores el criteri sobre quin era el termini a aplicar, si el d’un any o el de tres, era molt difós. Per aquest motiu, i arran de diferents sentències amb diferents criteris dictades per l’Audiència Provincial de Barcelona, finalment resol el Tribunal Suprem.

El termini per reclamar, doncs, la responsabilitat civil extracontractual és d’un any. El Tribunal Suprem conclou així ja que entén que en no existir una norma de dret català que reguli la responsabilitat extracontractual i ser d’aplicació el que al respecte disposa el Codi Civil espanyol, fins que no es reguli aquesta figura per part del legislador català, s’hauran d’aplicar els terminis que estableix el Codi Civil espanyol i no els del català, que estan pensats per regular el dret propi.

Per tant, amb aquesta fonamentació, l’Audiència Provincial entén que la reclamació exercitada dins els tres anys següents a la producció del dany pel qual es reclama (perquè, atenció, així ho estableix la Llei a l’article 121-21.d del Codi Civil català), està fora de temps.

Si han patit un accident de circulació a Terrassa o Catalunya, i consideren que es troben en un cas en què poden reclamar responsabilitat per danys i perjudicis, no dubtin en assessorar-se abans no hagi transcorregut aquest termini d’un any per reclamar.