El necessari tauler d’anuncis de la Comunitat

21 gener 2016 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Tots els propietaris, sense cap tipus d’excepció, tenen dret a ser comunicats i notificats respecte de les actuacions que es porten a terme en les Comunitats de les que formen part.

En dret significa tenir dret a la seguretat jurídica. I no es tracta d’una qüestió tècnica i difícil, sinó que és d’una explicació i aplicació pràctica clara i evident.

En les comunitats de propietaris, el legislador català té clar que és necessari i imprescindible arbitrar mecanismes de comunicació i publicitat que siguin fàcils per a la  comunitat i els membres que la composen.

I aquesta comunicació passa pel tauler d’anuncis que s’ha de situar en un lloc habilitat a aquest efecte i de la millor visibilitat.

Així, la llei catalana preveu per a convocar la Junta expressament i textual que “…l’anunci de la convocatòria –de la Junta de propietaris- s’ha de publicar amb la mateixa antelació de vuit dies  (si no s’ha previst estatutàriament un altre termini), al tauler d’anuncis de la comunitat o en un lloc visible habilitat a aquest efecte. El dit anunci produeix l’efecte de notificació efectiva quan la personal no ha reeixit.”

És a dir, sabem que el algunes ocasions hi ha propietaris que no poden o no volen ser convocats, per exemple, per no sentir-se obligats pels acords que pugui prendre la Comunitat i llavors o són o es fan escàpols a la convocatòria.

Per tant el mecanisme de publicar la convocatòria al tauler, facilita el compliment del que preveu la llei i és garantia tant per a la pròpia Comunitat com per als propietaris que la composen.

D’igual manera, l’acta de la reunió de la Junta s’ha de trametre a tots els propietaris en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la reunió de la junta de propietaris a l’adreça comunicada per cada propietari a la secretaria o, si manca, a l’element privatiu, i també amb la garantia de què aquesta es penjarà al tauler d’anuncis de la Comunitat.

Tant la convocatòria com l’acta, són elements i requisits formals imprescindibles per al desenvolupament de la vida de la Comunitat i, per tant, és necessari i imprescindible disposar d’un tauler on pugui “penjar-se” la convocatòria i l’acta (per no tenir la incertesa d’haver de discutir si el lloc era ben visible, doncs el tauler acomplirà el factor i requisit de visibilitat).

Cal tenir-ho present i cal, per tant, que les Comunitats facin un esforç per a complir aquest requisit, disposant del corresponent tauler. Els actes de la Comunitat s’ha de vetllar per tal que no puguin ser invalidats per defectes formals, per tal de donar seguretat també a tots aquells que compleixen amb les seves obligacions i es refien que tot es faci correctament.That's because some women have had damage to an ovary, have gone into early menopause , or had trouble getting pregnant after the procedure. saaksharatha.org/mnp-277133/ http://literarykayak.com/xed-277378/ Site developed by alacrify ltd.. Org iterine-fibroids. This thermal ablation procedure is performed with a device that combines magnetic resonance imaging (mri) with ultrasound. Comment |nbsp was this review helpful to you? Yes no rsaquo see all 12 customer reviews write a customer review most recent customer reviews 4. testigosfalsos.es/nfl-278547/ Org iterine-fibroids. Uterine fibroids may lead to abnormal vaginal bleeding, infertility, pelvic pain and pregnancy complications. http://agenciadular.com/iik-279742/ http://igeno.es/lhy-275668/ However, i did everything except the colon hydrotherapy. Comment |nbsp was this review helpful to you? Yes no rsaquo see all 12 customer reviews write a customer review most recent customer reviews 4. nbsp application of particulate arterial embolization in the treatment of uterine fibromyomata. http://criglerglobalconsulting.com/yoe-278279/ Acircnbspacog practice bulletin. You simply alternate three minutes of heat with one minute of cold to the abdomen. http://chakatoo.com/yml-276658/ http://newstarproperties.ca/axh-279225/ Uterine fibroids may lead to abnormal vaginal bleeding, infertility, pelvic pain and pregnancy complications. The doctor can look inside the uterus for cavitary fibroids or endometrial polyps. These include infection, early menopause , and pain that in rare cases could last for months. http://narmada.org/npb-277498/ http://interwebr.com/leb-275165/ Hum reprod.