El Registre de llogaters morosos

14 febrer 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

El dia 3 de maig de 2012 comentàvem en aquesta mateixa secció, la possible creació per part del Govern de l’Estat d’un Registre Públic d’Inquilins Morosos (ja que constava al  “Programa de Reformas” enviat pel Govern espanyol a la Unió Europea,  on es deia que “s’estudiarà” la creació d’aquest registre així com modificarà la llei d’arrendaments urbans i la llei d’enjudiciament civil per a millorar la protecció jurídica dels propietaris, i afavorir més els lloguers).

Doncs bé, estant en tramitació el “Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas”, el 5 de febrer de 2013 el PP ha presentat una esmena per tal que es creï, amb un altre nom més eufemístic aquell registre, que es diria “Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler” (sembla que tenen recança a dir les coses pel seu nom).

En aquest registre s’hi recolliran les dades de tots els ciutadans que hagin estat condemnats –amb sentència ferma, judicialment en un desnonament o per la via del laude arbitral- per no haver complert les seves obligacions de pagament.

L’objectiu és que puguin ser coneguts pels arrendadors.

Per tal de saber si una persona hi està inscrita, o no, caldrà acreditar una proposta de contracte, on consti la identificació de la persona del llogater, i aleshores el Registre informarà sobre si aquesta persona hi és o no.

Per tal de poder-lo gestionar, els secretaris judicials o els òrgans d’arbitratge competents, hauran de remetre la informació que es determini d’aquestes persones al Registre.

L’objectiu legal és de prevenció i control, per incrementar la seguretat dels arrendadors i es cancel·laran les dades del llogater quan passin un màxim de sis anys o quan l’ex llogater acrediti haver pagat el deute que tenia.

Fa anys la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca (concretament a finals dels 80), va intentar crear aquest Registre, però quan ja ho tenia avançat, els Jutjats ho van vetar (possiblement per protecció de dades tenien raó i feia falta una llei que ho autoritzi, però han tardat 25 anys des de llavors).

Amb tot, si tenim present que la sentència ha de ser ferma per inscriure’s –la qual cosa ens sembla bé- si el llogater morós busca pis abans que la sentència sigui ferma (i potser la recorre perque moltes vegades ni pagarà la taxa judicial per tenir justícia gratuïta), aleshores el Registre no tindrà efectes immediats i serà possible que quedi empantanat el següent arrendador que li llogui un habitatge comptant que el llogater no figura com a morós.

Bé, veurem com acaba a la llei i en seguirem parlant.