Extinció de lloguers a 31/12/2014

27 febrer 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Una subtil campanya barcelonina pretén evitar, amb mitjans tortuosos, l’aplicació de la llei d’arrendaments urbans de 1994, que disposa un últim termini que extingirà contractes de lloguers a 31/12/2014.

Es tracta de contractes d’arrendament de locals signats abans del 9 de maig de 1985, que disposaven del privilegi d’imposar al propietari la pròrroga forçosa dels contractes. La llei va establir diferents maneres d’aplicar límits (per exemple els advocats o professionals liberals que eren llogaters, els contractes antics es van acabar el 31/12/1999).

Doncs bé, quins són els contractes que s’acaben a finals d’enguany? Hem de distingir entre llogaters persones físiques i  persones jurídiques (societats, etc.).

Quan es tracta que el llogater és persona física, la regla general del qual és l’extinció per la jubilació o la mort, s’acabaran al 31/12/2014, a banda dels que es morin o jubilin en aquella data, tots aquells que el que ara exerceixi l’activitat fós seguidor (subrogat) en els drets del titular inicial del contracte de lloguer (bé perquè s’hagués mort o jubilat aquell) i no fós el seu cònjuge, el contracte s’extingirà en aquella data, doncs s’hauran acomplert 20 anys des de la data d’aprovació de la llei.

Altrament, si l’actual llogater ho era per traspàs, la regla general perquè hi ha un parell d’excepcions, si aquest s’havia realitzat després de l’entrada en vigor de la LAU 94, el contracte podia durat com a màxim 20 anys a comptar de l’1/1/1995.

En el cas que el llogater sigui una persona jurídica (societats mercantils, etc…), com que aquestes no es moren ni es jubilen, la llei estableix  com a regla general que s’acaben als 20 d’anys d’entrada en vigor de la LAU 94, sempre que es destinin a activitat comercial (les de la divisió 6a de l’Impost d’Activitats Econòmiques). Amb tot, si hi ha hagut un traspàs els 10 anys anteriors a la entrada en vigor de la LAU 94, el termini s’augmenta 5 anys, és a dir, fins el 31-12-2019. Els locals destinats a activitats no comercials, com que els terminis d’extinció es van fixar segons la quota de l’IAE corresponent a l’exercici 1994, acabaran els contractes el 31/12/2014, en els casos de persones jurídiques amb una quota d’IAE de menys de 510,86 € (85.000ptes) l’any 1994. Cal tenir en compte, finalment, que aquestes limitacions son aplicables a aquells contractes que es trobessin en situació de pròrroga legal a l’entrada en vigor de la LAU 94, i no a aquells que encara estaven en vigor sense haver-se iniciat les prorrogues forçoses en aquella data (tenien una durada de finalització concreta pactada posterior a l’entrada en vigor de la LAU 94).

Bé, el tema és una mica enrevessat (la casuística és més àmplia  i diversa del que hem posat en aquest breu comentari), però cal que propietaris i llogaters que en poden estar afectats, n’estiguin a l’aguait.