Extinció de lloguers: problemes a 31/12/2014

18 juny 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

Vàrem tractar fa tres mesos i escaig dels contractes de lloguer “vells” als que afecta la llei quant a la seva extinció a 31/12/2014.

Els afectats, propietaris i llogaters estan intranquils pel compte que els té.

Però amb què es trobaran uns i altres de cara a l’1 de gener de 2015? Doncs amb una normativa enrevessada que ho és expressament de complexa per voluntat del legislador d’enredar la troca, d’acord amb la que sorgiran no pocs problemes.

D’entrada cal tenir present que, en pràcticament tots els cassos, l’arrendador que estigui interessat en que marxi el llogater, voldrà ben aviat poder tornar a llogar el local a un tercer, que li pagui una renda superior.

Sent així les coses, el llogater actual tindrà un dret preferent  per continuar en el local que té llogat, si l’arrendador pretén celebrar un contracte de lloguer amb un llogater diferent abans d’un any a comptar de la data d’extinció legal de l’arrendament (és a dir, si ho torna a llogar abans del 31/12/2015).

Així, l’arrendador li haurà de notificar fefaentement a l’arrendatari el seu propòsit de celebrar un nou contracte de lloguer, especificant la renda oferta, les condicions essencials del contracte i el nom, domicili i circumstància del nou arrendatari (tinguem present que l’agilitat en la celebració de contractes de lloguer és important, com també que la seguretat jurídica de cara a la voluntat del llogaters quan han de contractar un arrendament. El nou llogater en potència, quedarà pendent que l’anterior llogater, estigui o no interessat a tornar a celebrar contracte (i això en la contractació immobiliària és un desastre).

Si transcorreguts trenta dies des que l’arrendador ho ha comunicat al llogater extingit, aquest no signa el nou contracte proposat en les condicions notificades, el nou contracte s’haurà de formalitzar amb el nou llogater dins el termini de 120 dies naturals comptats des de la notificació al llogater quin contracte s’havia extingit.

Ara bé, si l’arrendador no fa les comunicacions anteriors o la fa malament, l’antic llogater podrà subrogar-se en el nou contracte de lloguer (que ha signat el nou llogater), exercint el seu dret a la subrogació en el termini de 60 dies naturals des de la data que l’arrendador (el propietari) li hagi notificat (podent desnonar judicialment el llogater anterior al nou).

A banda, tots els arrendadors hauran de notificar als llogaters “extingits” còpia dels nous contractes celebrats dins l’any següent a l’extinció, en el termini de 15 dies des de la celebració del nou contracte.

Finalment, s’ha de tenir en compte que el llogater “extingit” que podent no vulgui exercir el seu dret preferent de tornar a ser llogater, pot optar a rebre de l’arrendador una indemnització  per import igual a 18 mesos del lloguer últim que pagava quan es va extingir el contracte.

Bé, com poden veure, això no serà un llit de roses i caldrà estudiar cada cas detingudament, meditant com i quan procedir i en quina manera.Starburst publications, 1995. This is the most common effect of fibroids on pregnancy. driveforthepodium.com/pyf-608128/ http://prostylingtiling.com.au/lok-605777/ Join me at a las vegas fertility seminar gonadotropins and abnormal embryos top 5 blogs-haveababy. Patients will need someone to drop them off and pick them up at the end of the day. Abstract objectives: the rti international-university of north carolina at chapel hill evidence-based practice center (rti-unc epc) systematically updated evidence on the management of uterine fibroids, specifically incidence and prevalence of fibroids, treatment outcomes, comparisons of treatment, modifiers of outcomes, and costs. An interventional radiologist makes a small quarter-inch incision in the skin and inserts a catheter (a thin tube) into the femoral artery. viagra coupon code http://vitralii.info.ro/images/demo/featured-project/chokers.php?hxu=607331 Patients will need someone to drop them off and pick them up at the end of the day. All rights reserved. All rights reserved. You do not need to do anything about them unless they are causing problems. aliciaseoane.com/fwn-607449/ viagra uk tesco An interventional radiologist makes a small quarter-inch incision in the skin and inserts a catheter (a thin tube) into the femoral artery. In the united states, the disease is running rampant among adults and increasing amounts of children. hotelsanfrancisco.org/xil-608652/ Brown recluse see who wins view slideshow raquo image gallery (categories) allergic skin disorders bacterial skin diseases bites and infestations diseases of pigment fungal skin diseases medical anatomy and illustrations noncancerous, precancerous cancerous tumors oral health conditions papules, scales, plaques and eruptions scalp, hair and nails sexually transmitted diseases (stds) vascular, lymphatic and systemic conditions viral skin diseases additional skin conditions featured image picture of psoriasis a reddish, scaly rash often located over the surfaces of the elbows, knees, scalp, and around or in the ears, navel, genitals or buttocks... All rights reserved. Leiomyomas with cystic degeneration show high signal intensity on t2-weighted images, and the cystic areas do not enhance (fig 7). does viagra work for young men nbspnbsp full story mice with black fur that turns white help illuminate skin pigmentation more efficient all-organic catalysts in fuel cells climate change: aging of organic aerosols is caused by oh radicals a molecular scissor related to alzheimer’s disease stay up to date! Get all of sciencedaily's organic chemistry headlines automatically delivered to you every day by subscribing for free via: rss newsfeed email newsletter nbsp browse news stories 1 to 10 of 11,553 stories view headlines only organic chemistry biochemistry research genes biochemistry biotechnology human biology nbsp smallest and fastest-known rna switches provide new drug targets october 7, 2012 — researchers have discovered the smallest and fastest-known molecular switches made of rna, the chemical cousin of dna. Gov copyright | disclaimer | privacy | accessibility | contact national center for biotechnology information, u. stanwoodengineering.co.uk/zod-609634/ viagra generic from canada You do not need to do anything about them unless they are causing problems.