Herència entre germans

5 gener 2012 por Joan Planas

És sabut per tothom que en les herències els fills succeeixen als pares i que si voluntàriament en testament no se’ls fa hereus, quasi sempre tenen dret a la llegítima (que a Catalunya és el dret que concedeix la llei a algunes persones,  a obtenir en la successió d’una altra, un valor patrimonial, i per tant és  una limitació per a les persones a disposar lliurement del seu patrimoni de cara a la seva defunció). Aquest dret, com hem comentat recentment, pot ser negat per exemple en els cassos de desafecció permanent dels legitimaris respecte del difunt o falta total de relació familiar (cassos que desgraciadament ja fa temps que són cada vegada més freqüents i més nombrosos).

El cas, que es consulta més vegades de les que sembla, és  que passa amb les herències entre germans.

Per motius sociològics varis, cada vegada són més les persones que no tenen vincles familiars amb els seus fills o que simplement no tenen fills.

Des del punt de vista de la voluntat, res impedeix que una persona faci hereu a un seu germà o germana mitjançant testament (si el difunt té fills o pares, aquests en principi seran legitimaris en l’herència del germà difunt i tindran dret a la llegítima (que es calcula a Catalunya en una quarta part, un 25%, de l’herència).

Però si no en disposa res en testament, els germans no són legitimaris, ja que la llei –avui Codi civil de Catalunya- no els hi reconeix aquest dret.

Altre supòsit i conclusió  és el que succeeix quan una persona mor sense testar i ni està casada ni té pares ni fills, doncs llavors sí que la  llei crida a heretar als germans en tant que integrant de l’anomenada línia col·lateral que és la cridada  a falta per tant de parents en línia directa (ascendent si es tracta dels pares; descendent si ho és dels fills).

Aclarit el tema, pel que fa al tractament fiscal, és a dir, pel que fa al pagament de l’impost de successions, la llei actualment vigent integra als germans dins l’anomenat Grup III, als quals permet reduir l’import de l’herència simplement per ser germans, en 50.000 € (és a dir, no del que s’ha de pagar, sinó sobre la base del que importa l’herència) o de 25.000 € (depenent de quines altres reduccions es demanin a l’hora de liquidar l’impost sobre successions).

Ara bé, en el cas que es tracti de la mateixa situació però els germans visquin junts en una situació convivencial d’ajuda mútua, de les que preveu la llei ( hi ha situació convivencial quan dues o més persones conviuen en un mateix habitatge habitual i comparteixen, sense contraprestació i amb voluntat de permanència i d’ajuda mútua, les despeses comunes o el treball domèstic, o ambdues coses, regint-se la relació de convivència d’ajuda mútua pels acords que hagin estipulat o, si no n’hi ha, pel que estableix la pròpia llei), aleshores el Grup a aplicar no és el III, sinó el II, i la reducció a aplicar ja no és de 50.000 ó 25.000 €, sinó de 150.000 i 75.000 €, respectivament.

Cal tenir-ho present, ja que a l’hora de pagar l’impost, aquest es fa molt greujós.