Herències i plusvàlues municipals

18 febrer 2010 por Joan Planas

Ocupats força vegades a comentar la injusta i greujosa situació del catalans pel que fa al pagament de les herències, ens oblidem d’altres artistes del tresors públics, que resten silenciosos en aquest debat.

Són ni més ni menys que els nostres benvolguts Ajuntaments. Amb motiu de la transmissió d’un bé immoble, els Ajuntaments tenen dret a cobrar-nos, i ens cobren, un impost que té un nom enrevessat (“impost sobre l’increment de valor del terrenys de naturalesa urbana”), que per motius històrics es segueix coneixent més com a “plusvàlua municipals”.  Malgrat el seu nom, l’impost no afecta només a propietaris de solars, sinó a tothom, ja que en pisos, locals, naus, etc., també ha repercuteix (i no poc).

La base o fet que dona lloc a l’impost és el suposat increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que suposadament es manifesta a conseqüència de la transmissió de la seva propietat, i per tant també quan es tracta d’una transmissió per herència.

En aquest cas no hi ha greuge comparatiu amb els ciutadans d’altres territoris, perquè aquest impost tothom el paga. Però això no el fa més just. D’entrada el suposat increment de valor depèn només de que Hisenda (a través del Cadastre) i a instàncies de l’Ajuntament o no (sempre es posen d’acord en això), decideixi apujar el valor del sòl de la finca sobre la que hi ha o el pis, el local, la nau o no ha ha res.

En realitat, sense qüestionar que els Ajuntaments necessiten ingressos (i sense fer comentari sobre les despeses que es podrien evitar), està clar que aquest impost es injust. No ha ha cap augment de valor real, o, si convenim que realment n’hi ha, aleshores no hauria de ser objecte de tributació, doncs el dia que aquest pis, local, nau o solar, es transmeti a tercers, ja es tributarà en l’impost sobre la renda (i correspon a l’Ajuntament, en tot cas, reclamar que l’Estat li doni una participació suficient en aquest impost.

Però, a més, en el cas de la plusvàlua municipal i les herències, hi ha un greuge important a donar a conèixer. Si en les herències hi ha una bonificació del 95% en el valor del que sigui l’habitatge habitual del difunt, en la plusvàlua municipal aquesta bonificació només és aplicable si aquest es o ha de ser l’habitatge habitual de l’hereu en qüestió. A banda, hi ha el fet que si l’habitatge bonificat es transmet  (llevat que sigui també per una segona herència) en un període de 5 anys, es perd la bonificació.

Jo crec que aquest tema mereix que es tingui en consideració i s’aprofiti el debat que genera l’impost de successions i la supressió que molts volem, amb la supressió d’aquest impost de plusvàlua municipal que és igualment injust.