Hereus discutits entre ells

3 abril 2009 por Joan Planas

logo-diari-terrassa5

Article publicat el 28/8/2008

 

És  ben sabut que no ha ha res que desuneixi més una família que una herència.

Els advocats estem acostumats a veure discussions entre hereus, quasi sempre ben inútils.

Les més de les vegades el problema sorgeix per part d’algun dels hereus (o hereves), que per simple ignorància i ganes de no assabentar-se del seus drets i dels de la resta d’hereus, s’entesta en no fer res, o preten gaudir ell sòl d’algun del bens de l’herència.

També n’hi ha que creuen que amb la inactivitat i l’amagar el cap sota l’ala,  es resoldran els problemes o que guanyaran drets a base de posar pals a les rodes a la resta d’hereus. A d’altres, el no fer res, els significa seguir gaudint d’una situació de privilegi (viure gratuitament en un habitatge que forma part de l’herència, o utilitzar un local que es en la mateixa situació, també sense pagar).

Quantes vegades, doncs, per un motiu o un altre,  en el supòsit més normal de defunció del pares, un del germans es nega a “fer papers”. La falta d’acceptació de l’herència, en dret en diem “herència jacent” (una herència que està dormint).

Però aquest no fer papers té conseqüències. D’entrada pot significar que passi el termini de sis mesos que dona la llei als catalans per a declarar i pagar l’herència (recordem que els catalans encara som dels que paguem per heretar i això no sembla que el Parlament actualment ho vulgui canviar, per bé que sí ens queixem del que ens fan pagar i que va fora). Si passa aquell termini, tots els hereus es trobaran amb problemes de recàrrecs, multes  i interessos, doncs el fet que un no vulgui fer res, no es una excusa vàlida.

Doncs bé, si dijous passat comentàvem novetats introduïdes pel nou llibre quart del Codi civil de Catalunya (CCC) (Llei  10/2008, de 10 de juliol –DOGC 17/7/2008) sobre drets de vius i vídues, avui podem comentar que una novetat que introdueix és la d’afavorir als hereus que  no volen deixar l’herència jacent.

La novetat, molt important, és que a l’acceptació d’algun dels cohereus, si n’hi ha d’altres que no s’han pronunciat encara, la llei fa que produeixi els efectes que  la situació de jacència (de dormir) s’extingeix. La llei atribueix a l’hereu o als hereus que acceptin l’herència, l’administració ordinària de l’herència, en espera que la resta també ho faci o es frustrin les crides.

Sí que és cert que aquesta facultat d’administració del bens hereditaris (entre quina facultat hi hauria per exemple la de desnonar algun hereu que sense pagar usa bens hereditaris), no permet als hereus que han acceptat l’herència a vendre els bens que la conformen. Però l’administració ordinària de l’herència no és en absolut una facultat despreciable.

Per acabar, cal que els hereus tinguin present que si uns accepten l’herència i procedeixen a fer la corresponent liquidació d’impostos, i d’altres no, una vegada acabat el termini de 6 mesos, tant la Generalitat com l’Ajuntament (si hi ha algun immoble) els requeriran per a pagar els impostos, i el requeriment implica conseqüències greus per als hereus que queden “destapats” i al descobert tributàriament.

 compare generic viagra price Html 30. Html 30. low dose viagra reviews grupojurado.es/dcn-278836/ The procedure is gaining wide acceptance because of the ease of use, exemplary safety and minimal disruption in the patients' daily routine. generic versions viagra Anyway, the past few months have been horrendous for her and shes been so unwell. nbsp jumping to the wrong conclusion. fresnosignsandbanners.com/qcj-277116/ A. General anesthesia emotionally, physically, and sexually - uae can have advantage over other treatments disadvantages of uterine artery embolization 10-15% do not respond despite technical success up to 2% of procedures technically unsuccessful pelvic pain or cramping after procedure can remain moderate to severe for several days 1% to 2% chance of serious complication i. http://femagreenexpert.it/anad/ray.php?pxu=278792 Uterine fibroids are the most common tumors of the female genital tract. http://lagoonaspacovers.com.au/ekn-275747/ dynamicbookkeeping.net.au/ccg-276030/ nbsp jumping to the wrong conclusion. The average profit margin of the three companies featured is a pretty moderate 17. The treatment modality is primarily surgical. dosage for liquid viagra Grubbs, where he will review your medical history and discuss your planned course of treatment, taking you through the process step by step so you are informed and aware. If you need a minor pain reliever in the week before the procedure, choose acetaminophen rather than aspirin, ibuprofen, or naproxen. viagra bph study