Llogaters pagant l’IBI

12 abril 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

Pels contractes de lloguer d’habitatges celebrats abans del 1 de gener de 1995, la llei ja estableix que l’arrendador podrà repercutir al llogater l’IBI (Impost municipal sobre Bens Immobles), encara que no s’hagi pactat al contracte,  la qual cosa és prou important a Terrassa, atesa la pujada que en aquest moment és en termes efectius del 15’5% (tinguem present que a  més l’1 de gener de 2013 s’aplicarà la revisió cadastral amb previsibles noves puges importants).

Aquesta obligació de pagament per al llogater de l’IBI, com a quantitat assimilada a la renda, era sabuda, però el Tribunal Suprem n’ha ratificat el seu contingut en una sentència recent de 10 d’octubre de 2011.

Ara bé, aquesta sentència va més enllà, especificant a més dues qüestions que són de força interès.

La primera que l’arrendador no té obligació de preavisar a l’arrendatari d’aquesta circumstància, com ben sovint interpretem la majoria d’advocats, sinó que n’interpreta que en tractar-se d’una obligació legal, pot repercutir-ne l’import sense prèvia notificació a l’efecte.

Tot i que acceptem la sentència, com a advocat si que hem de dir que constitueix una sorpresa, ja que sembla un deure normal el de comunicar que anem a cobrar al rebut amb anticipació (també és cert, i en aquesta línia hem d’interpretar el que diu el Tribunal Suprem, que si demà l’IVA passà pels lloguers de locals del 18 al 21%, no hem de preavisar al llogater de l’increment, doncs es tracta d’una obligació legal). Com que una cosa és la interpretació dels tribunals i una altra el sentit comú, hem de seguir recomanant comunicar prèviament al llogater, quina causa i import faran que el proper rebut el pagament que hagi de fer el llogater s’apuja.

Però en la mateixa sentència el Tribunal Suprem va més enllà i interpreta que si s’ha pactat al contracte, pot inclusivament desplaçar al llogater l’obligació d’anar a pagar l’IBI de l’habitatge directament a l’Ajuntament.

En aquest sentit, però calen dues matisacions. D’una banda que hi hagi un pacte exprés al contracte en aquest sentit que especifiqui com a obligació de l’arrendatari la d’anar a fer el pagament directament. Però ha de tenir present també l’arrendador, que si tot i imposar-se aquesta obligació al contracte, el llogater no la compleix, davant de l’Ajuntament el propietari segueix sent l’obligat i l’impagament donarà lloc al corresponent recàrrec de demora i interessos, en llur cas.

Cal tenir present el que diem, però aplicar sempre la prudència i el sentit comú (i una cosa pot ser el que interpreti el Tribunal Suprem i l’altra el que dirà el Jutge del costat de casa).