IMPORTANT: JA ES POT RECÓRRER L’AUTO DESESTIMANT L’OPOSICIÓ A L’EXECUCIÓ PER EXISTÈNCIA DE CLÀUSULES ABUSIVES!

9 setembre 2014 por Elisabet Planas

Arran de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 17 de juliol de 2014 que comentava en aquestes ratlles, els deutors hipotecaris afectats per un procediment d’execució hipotecària poden estar des de dissabte una mica més animats. I és que el BOE publicava el dissabte el Reial Decret-Llei de Mesures Urgents en Matèria Concursal, la Disposició Final 3ª del qual modifica la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) en relació al procediment d’execució hipotecària, tot permetent que el deutor hipotecari que veu rebutjada la seva oposició a l’execució que ha fonamentat en l’existència de clàusules abusives en el títol, en la pròpia escriptura del préstec, pugui recórrer en apel·lació.

Fins ara això no era possible i només l’executant, el banc, podia recórrer l’auto que resol sobre l’oposició que efectua el deutor en cas que aquesta oposició s’estimi i la resolució ordeni el sobresseïment de l’execució.

En concret, aquesta Disposició Final 3ª estableix:

Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:

“4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten”.

D’aquesta modificació de la LEC que permetrà recórrer en apel·lació no només al banc sinó també a l’executat, igualment en podran gaudir aquells executats que es trobin en ple procés d’execució hipotecària, sempre i quan l’habitatge encara estigui en possessió de l’executat (és a dir, s’hagi produït la subhasta i adjudicació de la finca al banc però encara no hagi tingut lloc el llançament, altrament el “desnonament”, l’abandonament forçós de l’habitatge). Això és així d’acord amb el que estableix la Disposició Transitoria 4ª del nou Reial Decret-Llei esmentat, que en concret estableix el següent:

1. Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la LEC.

2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la LEC, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7º del artículo 557.1 y en el apartado 4º del artículo 695.1 de la LEC. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real-decreto ley.

3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

Aquest Reial Decret-Llei entrava en vigor el passat dilluns 8 de setembre, la qual cosa suposa que el termini per recórrer s’obri per als deutors hipotecaris en fase d’execució fins el 8 d’octubre.She said she was excited to find out that she was a good candidate, only to learn this past summer that the procedure is not covered by her military health-care insurance, tricare. 3d-art.ca/lmo-607618/ elsstl.com/bqo-606686/ Let’s not forget that. viagra hq toronto Epub 2007 mar 9. 7% (90 of 3041 patients) and a post-discharge complication rate of 26% (710 of 2729 patients). springfarmwillows.com/aspnet_client/system_web/2_0_50727/jackson.php?nfi=609220 If you have additionaly questions, please call 866-362-6463. It can be easier to generate plans to manage these issue before receiving care. Kaunitz am. http://sodablastact.com.au/kak-608990/ http://ngc-e.es/abr-606295/ 7% (90 of 3041 patients) and a post-discharge complication rate of 26% (710 of 2729 patients). The article even stops mid-sentence: study links hair relaxers to fibroid tumors and early puberty in african american females. This causes estrogen loss, which places women at risk for osteoporosis (loss of bone density) and a possible increase in risks for heart disease and stroke. Stewart ea, rabinovici j, tempany cm, inbar y, regan l, gostout b, et al. shockwavetherapy.ie/vhs-609631/ The diet solution program free download diet the diet solution program free download. Com comments 0 comments categories aboriginal radio, chief executive minister, library-cosmology, library-health, news-cosmology, news-health author aboriginal global media no comments yet leave a reply click here to cancel reply. kritopoulos.gr/uxn-609758/ Ufe history form fibroids post procedure faqs frequently asked questions is ufe experimental or investigational? Ufe is not an quotexperimentalquot procedure that is known to be safe and effective that has been used for the past twenty years to treat emergency, life threatening bleeding. http://juridicaintegral.com.co/hoova/forenza.php?bke=609362 Kaunitz am. 2, 2012 impact tests show bike helmets protect kids in crashes diabetes patients should have more voice in treatment: experts statins tied to reduced glaucoma risk new autism criteria will have minor impact: study gout management is focus of new guidelines poor sleep in teen years linked to heart risks in adulthood many pedestrians hit by cars are distracted by mobile devices rheumatoid arthritis may be linked to more blood clots use of medicare skilled nursing benefit is high at end of life: study health tip: considering counseling? Health tip: caring for an older person's teeth doctors speak out on health care waste in u. viagra 20mg cut to half