IMPORTANT: JA ES POT RECÓRRER L’AUTO DESESTIMANT L’OPOSICIÓ A L’EXECUCIÓ PER EXISTÈNCIA DE CLÀUSULES ABUSIVES!

9 setembre 2014 por Elisabet Planas

Arran de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 17 de juliol de 2014 que comentava en aquestes ratlles, els deutors hipotecaris afectats per un procediment d’execució hipotecària poden estar des de dissabte una mica més animats. I és que el BOE publicava el dissabte el Reial Decret-Llei de Mesures Urgents en Matèria Concursal, la Disposició Final 3ª del qual modifica la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) en relació al procediment d’execució hipotecària, tot permetent que el deutor hipotecari que veu rebutjada la seva oposició a l’execució que ha fonamentat en l’existència de clàusules abusives en el títol, en la pròpia escriptura del préstec, pugui recórrer en apel·lació.

Fins ara això no era possible i només l’executant, el banc, podia recórrer l’auto que resol sobre l’oposició que efectua el deutor en cas que aquesta oposició s’estimi i la resolució ordeni el sobresseïment de l’execució.

En concret, aquesta Disposició Final 3ª estableix:

Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:

“4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten”.

D’aquesta modificació de la LEC que permetrà recórrer en apel·lació no només al banc sinó també a l’executat, igualment en podran gaudir aquells executats que es trobin en ple procés d’execució hipotecària, sempre i quan l’habitatge encara estigui en possessió de l’executat (és a dir, s’hagi produït la subhasta i adjudicació de la finca al banc però encara no hagi tingut lloc el llançament, altrament el “desnonament”, l’abandonament forçós de l’habitatge). Això és així d’acord amb el que estableix la Disposició Transitoria 4ª del nou Reial Decret-Llei esmentat, que en concret estableix el següent:

1. Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la LEC.

2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la LEC, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7º del artículo 557.1 y en el apartado 4º del artículo 695.1 de la LEC. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real-decreto ley.

3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

Aquest Reial Decret-Llei entrava en vigor el passat dilluns 8 de setembre, la qual cosa suposa que el termini per recórrer s’obri per als deutors hipotecaris en fase d’execució fins el 8 d’octubre.online prescriptions for viagra Subscribe to new article alerts: health and fitness: womens-issues bernadette hopkins email address: subscribe womens issues article feed find more articles search similar articles fibroids and pregnancy - what type of uterine fibroid treatment plan should you adopt? Symptoms of fibroids as well as finding treatment for fibroids natural treatment for fibroids 3 crucial aspects of natural uterine fibroid treatment, which helped me shrink fibroids naturally natural treatment for fibroids - shrink fibroids naturally how to eliminate uterine fibroids naturally how to shrink uterine fibroids naturally uterine fibroids - causes, symptoms and treatment find the right treatment of fibroids what does natural uterine fibroid treatment comprise of? Recent articles what is pcos, a guide to the symptoms female gynecologist - finding a good one supplements can help you get pregnant with a boy supplement suggestions for getting pregnant with a girl wearing compression stockings during pregnancy the best ways to get pregnant faster - ideas to help you and your partner home remedies that will help you get pregnant - some of these will shock you dealing with not getting pregnant right away - an action plan for couples gestational diabetes - a summary why surrogacy treatment from india? Submitted on september 09, 2009. Whether or not you have symptoms depends on the size of the fibroids and where they are in your womb. A progestin shot (depo-provera) every 3 months may lighten your bleeding. hostalhispanonajera.com/ogt-276076/ B kill sinus - home remedy for sinus review natural treatment for sinus infection - kill sinus joe barton diabetes reversal report - easy treatment for diabetes review natural cure for diabetics - diabetes reversal report curing diabetes naturally - diabetes reversal report dr. 7. http://aviariojm.es/lca-277436/ A progestin shot (depo-provera) every 3 months may lighten your bleeding. 2010203:105. ashajyoti.ca/vpu-276055/ best place to buy viagra uk Could it be a symptom from a condition: uterine fibroids in rheumatoid arthritis (37 reports) uterine fibroids in contraception (34 reports) uterine fibroids in multiple sclerosis (32 reports) uterine fibroids in breast cancer (30 reports) uterine fibroids in osteoporosis (21 reports) uterine fibroids in pain (16 reports) uterine fibroids in osteopenia (14 reports) uterine fibroids in high blood pressure (14 reports) uterine fibroids in blood cholesterol increased (9 reports) uterine fibroids in psoriatic arthropathy (7 reports) uterine fibroids in depression (7 reports) uterine fibroids in ankylosing spondylitis (7 reports) uterine fibroids in hormone replacement therapy (7 reports) uterine fibroids in menopausal symptoms (7 reports) uterine fibroids in menorrhagia (7 reports) uterine fibroids in endometriosis (6 reports) uterine fibroids in oestrogen replacement therapy (6 reports) uterine fibroids in dysmenorrhoea (6 reports) uterine fibroids in hypothyroidism (6 reports) uterine fibroids in insomnia (5 reports) on ehealthme, clomid (clomiphene citrate) is often used for infertility female. 7. http://sugoiediciones.com/qwe-278345/ bvecornwall.co.uk/bik-279846/ Standardnbsplaparoscopy endometriosis: a consequence of varying injuries to pelvic autonomicnbspnerves laparoscopic excision of endometriomas and ovariannbspreserve hepatotoxicity withnbspflutamide klinefelter syndrome: an argument for early aggressive hormonal and fertilitynbspmanagement archives october 2012 september 2012 august 2012 july 2012 june 2012 may 2012 april 2012 march 2012 february 2012 january 2012 december 2011 november 2011 october 2011 september 2011 august 2011 july 2011 june 2011 may 2011 april 2011 march 2011 february 2011 january 2011 december 2010 november 2010 september 2010 august 2010 july 2010 june 2010 may 2010 april 2010 march 2010 february 2010 january 2010 december 2009 november 2009 october 2009 september 2009 august 2009 july 2009 june 2009 may 2009 april 2009 march 2009 february 2009 january 2009 december 2008 november 2008 october 2008 august 2008 tags acupuncture amh anti-mullerian hormone breast cancer chemotherapy clomiphene citrate controlled ovarian hyperstimulation controlled ovarian stimulation cryopreservation endometrioma endometriosis endometrium estrogen fertility fertility preservation gnrh agonist gnrh antagonist hysteroscopy icsi implantation infertility insulin resistance in vitro fertilization in vitro maturation ivf laparoscopy live birth obesity ohss oocyte retrieval ovarian hyperstimulation syndrome ovarian reserve ovarian stimulation ovulation induction pcos polycystic ovary syndrome postpartum hemorrhage pregnancy pregnancy rate progesterone progesterone supplementation recurrent pregnancy loss sperm quality ultrasound vegf f s table of contents david l. Com contact us sitemap follow us: google+ facebook twitter youtube drugs. http://quantum-electronics.com/boi-275934/ 2010203:105. Home reports topics blog share: help? About bioportfolio customer help search market reports, insights and company profiles: index rarr find reports rarr globaldata rarr uterine fibroids therapeutics - pipeline assessment and market forecasts to 2017 uterine fibroids therapeutics - pipeline assessment and market forecasts to 2017 description contents figures tables details related description uterine fibroids therapeutics - pipeline assessment and market forecasts to 2017 summary globaldata, the industry analysis specialist, has released its new report, acirceurooeliguterine fibroids therapeutics - pipeline assessment and market forecasts to 2017acirceuro?. http://kostalenamichelaki.com/jkw-277169/ (medical librarian geek alert! ) theres new mesh! I may do a separate post later on terms related to womens and sexual health and/or neat things for searching. Laparoscopic or robotic myomectomy. Fibroids can range from being very small to around the size of a basketball. Obstet gynecol 199789:304-311. http://williamreidstudio.com/nwb-279885/