Impost sobre contractes de lloguer

13 febrer 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Parlàvem fa una setmana de la reimplantació de l’Impost de Successions,  a partir de l’1 de febrer de 2014, i que introdueixi la llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de 27 de gener de 2014 (DOGC de 30/1/2014).

La mateixa llei, en el seu article 123, canvia un impost desconegut i que pràcticament no es pagava, que era el corresponent a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA (és a dir, no afecta els arrendaments de locals i sí als d’habitatges).

Fins ara existia un  escalat que anava dels 0’09 € als 30’77 € (més uns imports per cada 6’01 € que era de 0’024040 €).

Aquest impost podia autoliquidar-se a la Generalitat, o bé pagar-se amb “pòlisses” (amb timbres), però la seva complexitat i el seu baix import, el feien de difícil gestió i inspecció.

Per renovar-lo (i cobrar-lo, òbviament), s’estableix un tipus únic a pagar que serà del 0’3% l’any 2014 i del 0’5% a l’any 2015.

I aquest percentatge, sobre on s’aplica, és a dir, quina és la seva base imposable? Doncs bé, la base imposable estarà constituïda per la suma total dels lloguers que s’hagin de pagar durant tot el termini de durada del contracte. Si no constés la durada del contracte es computaran sis anys, sens perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar cas de continuar vigent el contracte passats els sis anys. En els nous contractes subjectes a prorroga obligatòria es comptarà, com a mínim, tres anys (art. 10.2.e LITPi AJD).

Per tant, quan signem un contracte d’arrendament d’habitatge, encara que pactem una durada d’un any, en la mesura que la LAU (llei d’arrendaments urbans) estableix una pròrroga obligatòria de tres anys, s’haurà de computar com si fos de tres anys.

No afecta als contractes de locals o de no habitatges que tributin per IVA. El  pagament s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un mes des de la data de celebració del contracte, mitjançant autoliquidació, en el model aprovat per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria tributària (que encara no està penjat a la web de la Generalitat: e-tributs) i l’obligat al pagament és el llogater, però si ell no paga, l’arrendador és el subjecte passiu subsidiari i per tant la Generalitat li podrà reclamar a ell.

És per tenir-ho en compte i també important que s’informi als propietaris de la seva existència (com es pot veure a la web de la Cambra de la Propietat www.cambrapropietat.com).

Un exemple pràctic: En un contracte d’arrendament d’habitatge per tres anys, amb una renta mensual de 500..-Euros, la base Imposable  seria de 18.000 € i l’import de l’impost a pagar de 54 €.