Impost sobre el patrimoni

1 setembre 2011 por Joan Planas

Sembla que ja es prepara el terreny per a restablir l’Impost sobre el Patrimoni. La vicepresidenta econòmica Sra. Salgado ho apunta, mentre que el candidat socialista Pérez Rubalcaba manifesta que si guanya el PSOE el restablirà, i d’altra banda el candidat i possible President del Govern central en el recanvi, Sr. Rajoy, demana als “rics” que es manifestin a l’estil dels francesos per tal que incentivin una major fiscalitat sobre ells (la qual cosa vol dir que farà el mateix).

Cal doncs fer una mica de memòria sobre aquest impost. Amb efectes a l’1 de gener de 2008 l’impost sobre el patrimoni, respecte del qual l’any 2007 es van recaptar 2.121 milions d’euros, va ser “suprimit” (realment segueix vigent amb una bonificació del 100%).

L’impost sobre el patrimoni és un tribut individual de meritació anual, de caràcter directe i de naturalesa personal, que grava el patrimoni net de les persones físiques a 31 de desembre de cada any (s’entén per patrimoni net el conjunt de bens i drets de contingut econòmic del que sigui titular el subjecte passiu de l’impost, minorant-lo amb les càrregues o gravàmens que disminueixin el seu valor i dels deutes i obligacions personals de les que hagi de respondre.

L’any 2007 va ser el darrer de cobrar-se i el darrer amb estadística (recomano al lector mirar l’Estadística a la pàgina de l’Agència Tributària, que no incorpora no Navarra ni el País Basc). Segons aquestes dades, el total declarat va ser de 762.000 milions d’euros, corresponent 402.000 milions a homes i 359.000 milions a dones. D’ells el 22’32% és el valor dels immobles. Del total 197.000 milions corresponen a Catalunya, 191.000 milions a Madrid (a la part alta) i 4.800 milions a Extremadura ( a la part baixa).

La quota mitja ingressada l’any 2007 va ser de 2.192 €.

Crec que a nivell europeu s’hauria de replantejar algunes qüestions en matèria de tributació. La majoria de ciutadans tributem un 18% dels rendiments del capital, però els que tenen diners de veritat, mitjançant les anomenades SICAV (Sociedad d’inversió de capital variable), tributen només un 1%.

Des d’un punt de vista racional, abans de plantejar-se recuperar l’Impost sobre el Patrimoni, s’hauria d’incentivar i apujar la fiscalitat dels grans capitals. Només que els privilegiats tributin com la resta de ciutadans mortals, passant d’un  1 al 18 per cent s’hauria acabat el problema (i no crec que valgui la pena considerar el xantatge de l’evasió de capitals, doncs si a tota la Unió Europea es fes igual, el capital no marxaria enlloc, doncs necessita moure’s dins la legalitat).

Segurament mani qui mani després de les eleccions generals, ens tornaran a fer passar bou per bèstia grossa i sota el criteri de fer pagar els rics, es carregarà tot sobre les espatlles de la classe mitjana cada vegada més empobrida i Catalunya tornarà a suportar una quota més de solidaritat.