Impostos: IBI i Transmissions

12 gener 2012 por Joan Planas

Per a aquest any 2012, l’Ajuntament de Terrassa va pressupostar i aprovar un increment de la pressió fiscal corresponent a l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) del 5 per cent, que es va “explicar” com una “actualització” del tipus impositiu (com si els tipus impositius envellissin amb el temps, quan és així que el ciutadà cada any coneix la seva força). D’aquesta manera el tipus impositiu (és a dir, el percentatge que sobre el valor cadastral s’aplica per saber la quota o quantitat a pagar) passa del general del 0‘68% del 2011 al 0’714% al 2012 (a tenir present que hi ha altres tipus i que per exemple per a edificis amb usos comercials, d’oficines, industrials, etc., el tipus és del 0’894%, que deu ser més alt per a fomentar la creació de riquesa,  la producció i els llocs de treball).

Alhora, com en anys anteriors, s’aprovà una Disposició Transitòria a l’Ordenança en la que es fixava aquesta actualització com a màxima en el cas que la Llei de Pressupostos de l’Estat actualitzés valors cadastral.

Però per a enguany, el Govern de l’Estat va promulgar al BOE de 31/12/2011, un Decret-Llei amb el que es procedeix a incrementar el tipus impositiu de l’IBI un 10% (aquí ja no es fa una “explicació” d’amagatotis, sinó que simplement es diu que s’incrementa el tipus en aquell percentatge), fixant-se alhora que pel 2012 el tipus mínim de l’impost en un 0’5% pel 2012 i d’un 0’6 % pel 2013. La idea per part de l’Estat és facilitar que els ajuntaments ingressin més, ja que sempre són els que es queixen –i amb raó- de manca d’ingressos.

Curiosament els responsables municipals –quines hisendes són les beneficiades per la mesura- han posat el crit al cel –només al primer moment- per dir que els perjudicats seran els ciutadans (gran descobriment).

Això a la pràctica vol dir que l’IBI pujarà a Terrassa un 15%.

D’altra banda, pel que fa a fiscalitat autonòmica específica de Terrassa, la Generalitat de Catalunya ha abaixat enguany el coeficient corrector que es té en compte a l’hora de comprovar els valors declarats en transmissions patrimonials (vendes per simplificar), herències, donacions, actes jurídics documentats, etc, d’un 3’55 a un 3’00 (a inicis del 2009 era d’un 3’90). Aquest coeficient  s’aplica per multiplicar el valor cadastral i es té com a valor mínim per al pagament de l’impost autonòmic del que es tracti (amb independència de l’obligació de declarar el valor real de l’operació de que es tracti).