La responsabilitat civil de l’auditor i la tendència de les resolucions del Tribunal Suprem

10 novembre 2009 por Elisabet Planas

I. INTRODUCCIÓ

 

L’actual crisi econòmica que afecta el nostre país i la resta del món, la que ha suposat la gairebé impensable destrucció d’immensos i consolidats imperis comercials, especialment dels sectors bancari i immobiliari, desencadena inevitablement la recerca de responsabilitats tant públiques com privades per part dels afectats. 

En aquest sentit, ens interessa tractar sobre la responsabilitat civil de l’auditor, ja que probablement les baixes o inexistents expectatives de cobrar un crèdit d’una societat auditada motivaran la reclamació d’indemnitzacions als auditors d’aquella per part dels tercers que l’hagin contractat confiant amb la imatge fidel del seu patrimoni i de la situació financera que resulti dels informes d’auditoria. De fet, aquesta tendència a reclamar responsabilitats juntament amb el cobrament d’un crèdit s’està observant ja respecte als administradors de societats deutores.

II. EUROPA

 

La UE s’ha pronunciat al respecte a través de recomanacions que reclamen la prudència i els límits a aquesta responsabilitat; concretament, la Comissió Europea va aprovar el 5 de juny de 2008 la Recomanació 2008/473/CE sobre la limitació de la responsabilitat civil dels auditors legals i les societats d’auditoria.

 

D’ella cal destacar-ne la necessitat d’aplicar límits a la responsabilitat civil dels auditors que es derivi de l’incompliment dels seus deures professionals –excepte quan aquest incompliment sigui deliberat- tant davant la societat auditada, com davant de tercers amb dret a reclamar indemnització.

 

Aquesta limitació podrà portar-se a terme mitjançant mesures com la fixació d’una quantia màxima per a les indemnitzacions, la fixació de principis que els responsabilitzin quan el perjudici sofert sigui causa directa de la seva negligència, o la possibilitat d’acords entre la societat auditada i la d’auditoria que fixin un límit de responsabilitat. Els Estats membres hauran d’adoptar alguna d’aquestes mesures i informar de la seva decisió al respecte a la Comissió abans del 5 de juny de 2010.

 

III. JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

La tendència espanyola en matèria de transposició de la normativa europea és la de l’incompliment reiterat del termini, cosa que si l’actuació del Govern espanyol no canvia de forma dràstica, sembla que la citada recomanació de la Comissió pot córrer la mateixa sort.

Actualment, les resolucions dels tribunals espanyols no veden de cap manera la responsabilitat dels auditors. Per il·lustrar-ho ens servim de les últimes sentències del Tribunal Suprem recaigudes en la matèria durant l’any 2008.

A) Sentència del Tribunal Suprem de 9 d’octubre de 2008

En el cas es reclama la indemnització als auditors de la societat d’inversió X per part dels clients d’aquesta al veure frustrades les seves possibilitats de recuperar les inversions realitzades per haver-se declarat en fallida. Fonamenten la demanda de responsabilitat civil dels auditors en el fet que la tardana intervenció de la CNMV (intervenció que en el seu temps hagués pogut advertir-los de la inconveniència d’invertir) era deguda a què l’informe d’auditoria de la citada societat d’inversió no va reflectir la imatge fidel del patrimoni ni la situació financera de la citada societat.

Confirma l’Alt Tribunal la sentència recaiguda en primera instància que desestima les pretensions de la part actora. La resolució entén que essent l’objecte de protecció de la norma d’auditoria extensiu a tercers que confien en la veracitat dels comptes, no pot reclamar-se responsabilitat civil a l’auditor de la societat d’inversió X per la no intervenció de la CNMV, ja que la finalitat de la norma no és la de motivar la intervenció d’aquest òrgan. Conclou que la responsabilitat dels auditors no és suficient ni concurrent amb el perjudici causat per la fallida de la societat d’inversió.

B) Sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2008

Condemna als auditors al pagament dels perjudicis soferts pels cooperativistes de PSV per la suspensió de pagaments d’aquesta, confirmant la sentència dictada en primera instància i cassant la dictada per l’Audiència Provincial. Tot i que la situació de la cooperativa no va tenir causa en els efectivament defectuosos informes d’auditoria, sinó en la gestió negligent o fraudulenta dels administradors de la societat, el Tribunal entén que la negligència en l’elaboració dels informes d’auditoria va actuar com a causa concurrent del dany i fonamenta aquesta conclusió en el fet que d’haver estat advertits de la veritat a temps, la reacció dels perjudicats hagués estat més efectiva.

El Suprem considera existent i provat el nexe de causalitat entre l’incompliment dels deures professionals de l’auditor i el dany patrimonial sofert pels actors. Admet que la negligència de l’auditor nova actuar com una causa directa i única, sinó juntament amb altres i això per aplicació de la regla de la “conditio sine qua non” i de la “equivalencia de condiciones”.

Com es desprèn d’aquestes sentències, la jurisprudència del Tribunal Suprem, aliena encara a les recomanacions de la Comissió, responsabilitza pràcticament de forma il·limitada als auditors de comptes per la seva falta de diligència. La tasca d’aquests en casos com els apuntats aquí es concentra, així, en intentar defensar la falta del nexe de causalitat exigible en tota responsabilitat per evitar carregar amb les reclamacions exorbitants.