L’abusiva clàusula terra hipotecària

12 febrer 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

D’entrada caldria clarificar què és una clàusula terra o clàusula sòl. Es tracta d’una clàusula financera establerta en el contracte de préstec (que forma part de l’escriptura d’hipoteca), en la que després de fixar-se quin és el tipus de referència aplicable al préstec (per exemple l’Euríbor) i establint un diferencial (per exemple del 0’60 % que serà el guany que tindria el banc com a prestamista), s’incorpora un text genèric del tipus: “Les parts convenen expressament que sigui el que sigui que resulti de la revisió del tipus d’interès, el tipus aplicable en cap cas no serà superior al X per cent, ni inferior al TRES PER CENT (3%)”. Podem trobar clàusules més baixes o més altres, fixant el tipus mínim en el 2 o en el 4, 4’5 i el 5 per cent.

Què vol dir això? Quan escrivim aquest comentari, l’Euríbor està fixat en el 0’261%. Si no hi hagués clàusula terra o aquesta no és vàlida, el tipus d’interès aplicable seria en el cas de referència de 0’861 % (resultat de sumar al 0’261% el diferencial pactat del 0’60% que és el marge de negoci que s’havia fixat entre les dues parts).

En un cas que estàvem estudiant recentment, el tipus mínim fixat era del 4’50%. És a dir, que sense ser-ne conscient, el particular al que se li va fer la hipoteca, cada més està pagant de més la diferència entre 4’50% i 0’861%, és a dir, està pagant un 3’639% de  més. I això són molts diners cada mes.

Hi ha algun banc que ja s’ha donat per la pell i es fa enrere.

Però algun altre s’ha aferrat a què amb ell no va la cosa i es manté “erre” que “erre”, de forma que només es farà enrere en els cassos que hi hagi sentència judicial i, és clar, són els mínims, perquè la gent no està per la labor.

Tinguem present que el Tribunal Suprem ja s’ha pronunciat sobre el tema, definint quina transparència han de tenir les clàusules contingudes en un contracte de préstec amb garantia hipotecaria, i quina és la consideració d’abusivitat, ja que es tracta de clàusules no negociades individualment  en contractes incomprensibles i sense suficient informació al deutor sobre un element tant important i definitori del contracte com és el tipus d’interés aplicable en cada moment, ni fixant supòsit que exemplifiquin la transcendència de la clàusula.

Invitem al lector que tingui una hipoteca vigent a buscar en la seva escriptura d’hipoteca (si és que la té), la clàusula tercera o tercera-bis, que és on usualment s’amaga l’ametlla o substància del problema. Si no disposa de la seva escriptura d’hipoteca (la qual cosa és ben usual), cal que en demani una còpia al mateix notari on va anar a signar (demanar-ne una còpia simple). Si la demana al banc, normalment en algun banc renuent a admetre l’abusivitat de la clàusula terra, es florirà esperant la còpia (que si està a serveis jurídics, que si està a Barcelona o a Madrid, etc).

En resum, comprovi el lector afectat el seu darrer rebut pagat i que posa l’escriptura d’hipoteca i podrà comprova quina és la important diferència entre el que paga i el que hauria de pagar en justícia cada mes.