Liberalitzar activitats i suprimir llicències

31 maig 2012 por Joan Planas

S’ha publicat el Decret llei 19/2012, de 25 de maig (BOE del dissabte passat 26/5), de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis.

No podem més que saludar amb bones paraules l’esperit que plana sobre aquesta normativa, de cara a suprimir autoritzacions administratives innecessàries i facilitar la creació de negocis, la seva instal·lació i obertura.

Si des de l’any 2009, ja es va suprimir part de burocràcia, no és menys cert que els Ajuntaments han seguit insistint com si res no s’hagués modificat i era necessari anar més enllà. El text del Decret ho deixa clar que “tiene por objeto el impulso y dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas”.

Però com que el legislador (en aquest cas és el Govern per tractar-se d’un  decret llei, però després ho convalidarà el parlament) sap que les coses s’han de deixar clares, prohibeix l’exigència de la llicència expressament i en els següents termes: “Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la administración competente a los solos efectos informativos. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra”.

Això significa que per a les activitats a què es refereix el Decret (comerç i serveis), només serà necessari presentar a l’Ajuntament una declaració responsable o comunicació prèvia conforme el responsable manifesta que compleix els requisits legals per a l’activitat (comerç o servei), havent de pagar les taxes corresponents, quan aquestes siguin exigibles.

La norma és tan clara com el que els acabo d’exposar i no calen moltes explicacions per a concloure que és una bona norma i que serà beneficiosa quan hi hagi activitats (ara les obertures són molt minses).

Fa anys que s’hauria d’haver dictat una norma d’aquest tipus. Com es diu tradicionalment, “quan era mort el combregaven”.