L’Impost sobre el patrimoni

24 novembre 2011 por Joan Planas

Ja està clar que s’aplicarà l’Impost sobre el Patrimoni, recuperat pel Govern espanyol amb el Reial  Decret-Llei 13/2011, de 16 de setembre, es restableix l’Impost sobre el Patrimoni amb caràcter temporal pels exercicis 2011 i 2012 exclusivament (la qual cosa és un eufemisme, ja que significarà sense cap dubte la seva recuperació sine die, simplement aprovant successives normes mantenint l’aplicació; si no és així, a partir de l’exercici 2013 desapareixerà novament l’obligació de contribuir i per tant en l’exercici 2014 no s’haurà de presentar declaració d’aquest impost).

El President del Govern de Catalunya ja ha deixat clar que també té en compte el seu resultat a efectes dels ingressos de la hisenda catalana. A falta de concretar-se legalment com exerciti la seva capacitat normativa el Parlament de Catalunya (dins els marges que disposa la llei), hem de tenir en compte que les corresponents declaracions es  presentaran en els exercicis 2012 i 2013.

Des de l’exercici 2008 hi havia una bonificació del 100% de la quota que va implicar que no es presentessin les declaracions referents als anys 2008, 2009 i 2010.

Les principals novetats a tenir present són que s’eleva l’import de l’exempció de l’habitatge habitual a 300.000 € (enlloc de 150.253,03 €) i també s’eleva l’import del mínim exempt fins a 700.000 € (enlloc de 108.182,18 €).

Hauran de declarar el subjectes passius que, una vegada aplicades les deduccions i bonificacions que procedeixi, obtinguin una quota a ingressar o aquells que el valor dels seus béns i drets resulti superior a 2.000.000 €, encara que la quota resulti negativa

La tarifa continua essent la mateixa que existia anteriorment, és a dir un tipus que va dels 0’20 % fins al 2’50 %.

Com dèiem, aquesta modificació és la que s’ha introduït amb la normativa estatal però cal tenir en compte que l’Impost sobre el Patrimoni està cedit a les Comunitats Autònomes i per tant, en el nostre cas, la Generalitat de Catalunya té capacitat normativa sobre el mateix i veure’m com s’exerceix, com també caldrà estar a l’expectativa de si s’introdueixen variacions respecte la normativa estatal.