L’Impost sobre el patrimoni

24 novembre 2011 por Joan Planas

Ja està clar que s’aplicarà l’Impost sobre el Patrimoni, recuperat pel Govern espanyol amb el Reial  Decret-Llei 13/2011, de 16 de setembre, es restableix l’Impost sobre el Patrimoni amb caràcter temporal pels exercicis 2011 i 2012 exclusivament (la qual cosa és un eufemisme, ja que significarà sense cap dubte la seva recuperació sine die, simplement aprovant successives normes mantenint l’aplicació; si no és així, a partir de l’exercici 2013 desapareixerà novament l’obligació de contribuir i per tant en l’exercici 2014 no s’haurà de presentar declaració d’aquest impost).

El President del Govern de Catalunya ja ha deixat clar que també té en compte el seu resultat a efectes dels ingressos de la hisenda catalana. A falta de concretar-se legalment com exerciti la seva capacitat normativa el Parlament de Catalunya (dins els marges que disposa la llei), hem de tenir en compte que les corresponents declaracions es  presentaran en els exercicis 2012 i 2013.

Des de l’exercici 2008 hi havia una bonificació del 100% de la quota que va implicar que no es presentessin les declaracions referents als anys 2008, 2009 i 2010.

Les principals novetats a tenir present són que s’eleva l’import de l’exempció de l’habitatge habitual a 300.000 € (enlloc de 150.253,03 €) i també s’eleva l’import del mínim exempt fins a 700.000 € (enlloc de 108.182,18 €).

Hauran de declarar el subjectes passius que, una vegada aplicades les deduccions i bonificacions que procedeixi, obtinguin una quota a ingressar o aquells que el valor dels seus béns i drets resulti superior a 2.000.000 €, encara que la quota resulti negativa

La tarifa continua essent la mateixa que existia anteriorment, és a dir un tipus que va dels 0’20 % fins al 2’50 %.

Com dèiem, aquesta modificació és la que s’ha introduït amb la normativa estatal però cal tenir en compte que l’Impost sobre el Patrimoni està cedit a les Comunitats Autònomes i per tant, en el nostre cas, la Generalitat de Catalunya té capacitat normativa sobre el mateix i veure’m com s’exerceix, com també caldrà estar a l’expectativa de si s’introdueixen variacions respecte la normativa estatal.http://retro65.co.uk/abo-608954/ 5 x 0. http://choisur.es/rxx-605573/ The incision is closed, leaving no visible scar on the abdominal wall. Check the boxes next to the tags you consider relevant or enter your own tags in the field below. Learn more different fibroid types symptoms of fibroids who is at risk? How ufe helps - learn how to determine if ufe is the right procedure for you. take viagra after alcohol Check the boxes next to the tags you consider relevant or enter your own tags in the field below. http://stevenschram.com/ddv-607427/ viagra 20 mg how long does it last 2007 jan 25356(4):360-70. Weacirceurotradere not walking enough and weacirceurotradere not exercising enough. narmada.org/npb-607422/ zbirdproducts.com/kks-605264/ Brown recluse see who wins view slideshow raquo image gallery (categories) allergic skin disorders bacterial skin diseases bites and infestations diseases of pigment fungal skin diseases medical anatomy and illustrations noncancerous, precancerous cancerous tumors oral health conditions papules, scales, plaques and eruptions scalp, hair and nails sexually transmitted diseases (stds) vascular, lymphatic and systemic conditions viral skin diseases additional skin conditions featured image picture of psoriasis a reddish, scaly rash often located over the surfaces of the elbows, knees, scalp, and around or in the ears, navel, genitals or buttocks... kiddyacademy.ie/hnb-607534/ 5, 2012) acirceurordquo a research team, led by associate professor mareki honma from the national astronomical observatory of …read the rest what number is halfway between 1 and 9? Is it 5 — or 3? October 8, 2012 sciencedaily (oct. natural viagra substitutes men 4rx generic viagra review Has anyone tried any natural cures for uterine fibroids? did it really work? I suffer from uterine fibroids, as did my mother, older sister, and 4 of my 1st cousins.