En vigor la LLEI 1/2012, de 22 de juny, de simplificació de les obligacions d’informació i documentació de fusions i escisions de Societats de Capital

4 juliol 2012 por Elisabet Planas

I.- Introducció.

El passat 23 de juny es publicava al BOE la LLEI 1/2012, de 22 de juny, de simplificació de les obligacions d’informació i documentació de fusions i escisions de Societats de Capital.

La norma incorpora a l’ordenament jurídic espanyol les Directives europees per a la simplificació del Dret de les Societats de Capital. La incorporació a través d’aquesta disposició s’opera a través de la modificació del Text Refós de la LLEI de Societats de Capital (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 d’abril) i  de la LLEI 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les Societats mercatils.

II.- Contingut.

L’article primer de la Llei s’ocupa de la modificació de la LLEI de Societats de Capital que estableix:

a) La creació de la pàgina web corporativa de les Societats de Capital.

El règim general de la pàgina web i les citades comunicacions electròniques s’introdueixen al Capítol II del Títol I la Secció 4ª amb els articles 11 bis (que es modifica), 11 ter i 11 quater.

Aquests preceptes permeten a les societats de capital tenir una pàgina web corporativa, que per les societats cotitzades esdevé obligatòria. La creació d’aquesta pàgina web ha d’acordar-se per la Junta General de socis, havent-se d’inscriure l’acord al Registre Mercantil i de publicar-se al BORME. En canvi, la modificació, trasllat o supressió d’aquesta pàgina web seran facultats de l’òrgan d’administració l’acord del qual també haurà d’inscriure’s al Registre.

El contingut de la pàgina web haurà de ser accessible gratuïtament. els documents publicats hauran de ser autèntics i mantenir-se a la web durant el termini exigit per la Llei. S’amplia també la responsabilitat dels administradors solidària amb la societat davant de socis, creditors, treballadors i tercers pels perjudicis que pugui causar la interrupció de l’accés a la pàgina web.

b) Les comunicacions entre la Societat i els socis es podran realitzar electrònicament si aquest tipus de comunicacions han estat acceptades pel soci.

c) L’ampliació dels casos en què l’informe d’expert independent no serà necessari.

d) S’addiciona una nova disposició tansitòria a la Llei que deixa en suspensió fins el 31 de desembre de 2014 l’aplicació del que disposa el seu article 348 bis que consagra el dret de separació dels socis per no repartir dividends.

Resulta una modificació important motivada per les crítiques rebudes per la introducció d’aquest dret en el moment econòmic en què es troba el país.

La disposició prima el dret del soci als dividends (consagrat a l’article 93.a de la Llei de Societats de Capital), la seva retribució, podent en cas que aquesta distribució de beneficis no s’acordi per la Junta General exercir el dret de separació de la societat amb els costos que això implica en relació a l’adquisició de les seves accions o participacions.

Actualment són poques les companyies que puguin repartir dividends sense abans dotar les reserves legals (20% del capital social) i estatutàries. En la majoria dels casos,  fins i tot estant aquestes reserves constituïdes, ja sigui per l’existència de contractes de finançament que contenen clàusules que prohibeixen que aquest repartiment de dividends es produeixi en un temps determinat, ja sigui perquè existeixen pèrdues d’exercicis anteriors que deixin el patrimoni net de la societat per sota del capital social i que per tant, s’hagin de compensar segons l’article 273.2 de la Llei de Societats de Capital, no es podran distribuir els dividends.

El dret de separació del soci que introdueix aquest article 348 bis de la Llei en la situació actual no té gaire sentit ja que el que pretén (la tutela del dret del soci minoritari al repartiment de dividends) no és l’interès que hagi de protegir-se actualment, produint-se en molts casos un greuge per a la societat amb el seu exercici. De fet, la suspensió de la seva aplicació es deu a l’esmena presentada per Convergència i Unió realitzada a través d’una Proposició no de Llei aprovada per la Comissió d’Economia i Competitivitat del Congrés dels Diputats el 14 de març de 2012 de la següent manera: “que dins del marc del nou Codi Mercantil que s’està elaborant des del Ministeri de Justícia s’estudiïn i impulsin les modificacions legislatives que ha d’introduir a la Llei de Societats de Capital per tal que, sense que es vulneri el dret de separació i el dret a la distribució dels dividents als accionistes minoritaris, no es porti a les societats no cotitzades a situacions de dificultat econòmica”.

En relació a la LLEI 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les Societats mercatils s’incorpora la simplificació en determinats casos del número o el contingut dels documents que han de ser posats a disposició dels socis en matèria de fusions i escisions, així com l’agilització d’aquestes operacions a través de la publicitat prèvia de l’acord de fusió a través de la pàgina web de les societats, com a alternativa al dipòsit dels projectes de fusió i escisió al Registre Mercantil d’acord amb el que preveu la Directiva 2009/109/CE.

Evidentment, tota aquesta simplificació i agilització de les fusions i escisions de les societats de capital s’ha realitzat amb total respecte a la tutela dels creditors i els treballadors de la societat. Tant és així que s’amplien les possibilitats d’acció dels creditors en els casos que, no obstant la prohibició expressa de la Llei, la fusió o l’escisió es duguin a terme sense la prestació de les garanties necessàries a favor de l’opositor.

III.- Conclusió

Aquesta LLEI 1/2012, de 22 de juny arriba en un bon moment a fi de donar resposta als principals problemes de les societats en el moment actual, i en especial l’hem d’aplaudir pel que fa a la suspensió de l’aplicació de l’article 348 bis de la Llei de Societats de Capital.