Morir amb deutes

4 novembre 2010 por Joan Planas

Tant per la crisi, com perquè acabem de passar el “dia dels difunts”, el comentari d’avui és escaient.

Per començar cal recordar que la mort d’una persona no cancel·la els seus deutes ni extingeix el dret dels seus creditors a exigir-ne el pagament. La llei estableix a Catalunya que l’hereu o els hereus succeeixen en tot el dret del seu causant –el difunt- però també  respecte de les seves obligacions que no s’extingeixen amb la seva mort (en dret d’aquesta situació en diem subrogar-se, aque vol dir posar-se en el lloc del mort).

I si són varis els hereus, cadascú d’ells respondrà dels deutes, si és el cas, en proporció a la seva quota hereditària (un hereu el total, dos al 50 %, etc..).

A més, no es respon dels deutes hereditaris només amb els bens de l’herència, sinó que acceptada purament i simplement l’herència, l’hereu (o hereus) passen a respondre dels deutes hereditaris amb el seu propi patrimoni.

Si la persona difunta de la que hem d’heretar estava en una situació econòmica complicada, el primer que cal fer és informar-se seriosament. Tinguem en compte que és fàcil saber si tenia una casa o més, un compte corrent o més, però no és fàcil –i a vegades és ben complicat- saber si tenia deutes o bé si de la seva professió o negocis, poden aparèixer deutes (imaginem que el difunt és arquitecte, aparellador, metge, advocat o un altre tipus de professional liberal o empresari individual, un promotor, o administrador o apoderat d’una societat en què se li pugui imputar deutes socials).

El temps per a exigir-les no és breu (dependrà dels cassos i situacions) i per tant encara que quan el mort acluqui els ulls no sapiguem de l’existència de deutes, no vol dir que no en tingui.

Pot evitar-se? La resposta ens la dona la pròpia llei.

Així, si l’hereu o hereus accepten l’herència a benefici d’inventari (a les resultes), aleshores no es respon de les obligacions del causant ni de les càrregues hereditàries amb els béns propis, sinó únicament amb els béns de l’herència.

Aquest tipus d’acceptació de l’herència és tan especial com desconegut per a la gent. Per poder-la fer servir fa falta evitar d’entrada passar els béns hereditaris en el patrimoni de l’hereu, i no fer sense més actes d’hereu, ja que podria impedir l’aplicació d’aquest benefici. A més, perd el benefici d’inventari l’hereu si procedeix fraudulentament en fer els pagaments dels deutes hereditaris o en realitzar-los.

Bé, ara que estem passant una mala època econòmica, cap tenir-ho present i prendre les precaucions corresponents.

L’assessorament ens pot evitar molts problemes.Pregnancy lasts for about nine months, measured from the date of the woman's last menstrual period (lmp). japhotomoments.com/faf-605375/ Ryann louie a, armstrong ja, findeiss lk, goodwin sc. viagra 10 mg when to take it 2012 05:07:08 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbsppes2012_beta_uruguay_1213_home_kitrar. david-cunningham.net/cjp-606176/ It's none of their business - especially if they are going to dump... natural herbs like viagra Conversely, “unfriendly bacteria” secrete an enzyme called beta-glucuronidase that causes estrogen to be recycled back through the body via the large intestine. http://hopshopsf.com/lvm-609785/ The food and drug administration approved this device, the exablate 2000 system, in 2004. Ed. mcssonline.org/Scott_Moreau/Courses/545/ramshot.php?wus=608576 http://lagoonaspacovers.com.au/ekn-606123/ Nichd. Stewart's up to date knowledge on the possible causes for fibroids. 0 95% ci 2. http://mcblab.net/ict-606153/ British journal of obstetrics and gynaecology. http://rasaduri-cox.ro/commentator/diamater.php?qbu=608745 http://tribunaabogados.com/bcw-607900/ ) copy 1998ndash2011 healthcommunities.