Notificacions electròniques obligatòries

13 gener 2011 por Joan Planas

Tot i que la majoria no ho saben, des de l’1 de gener de 2011, hi ha tot un seguit de contribuents per als que una nova normativa els obliga a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions que els hi hagi de fer l’Agència Tributària (Reial Decret 1636/2010 publicat el dia 16/11/2010, dia del meu cinquè aniversari, i cinquanta més!).

Afecta, entre d’altres a les societat anònimes i limitades, agrupacions d’interès econòmic, agrupacions temporals d’empreses i grans empreses, entre d’altres.

A tots ells l’Agència Tributària (AEAT) els hi notificarà per carta que són obligats a rebre comunicacions i notificacions electròniques, assignant a cadascun una direcció electrònica habilitada (DEH).

Amb aquest sistema l’AEAT procedirà a fer a aquella DEH les comunicacions i notificacions amb validesa a tots els efectes, des del moment en què el contribuent accedeixi a la notificació electrònica, però si el contribuent no hi accedeix en el transcurs de 10 dies naturals des de la data en que es posi a la seva disposició aquella comunicació o notificació, el transcurs d’aquest termini es tindrà com a vàlid i per feta la comunicació o notificació.

Això significa que l’AEAT associarà a la DEH una bústia electrònica a la que el contribuent que en sigui titular obligatori o el seu apoderat, haurà d’accedir periòdicament per a rebre notificacions dels organismes i procediments corresponents.

Aquesta DEH tindrà una vigència indefinida, no podent-se revocar ni inhabilitar, éssent imprescindible que el contribuent o empresa disposi d’un certificat electrònic autoritzat per l’AEAT (també s’hi podrà accedir amb un DNI-electrònic) o fer apoderaments a favor de tercers (advocats i professionals equivalents) per a què aquests rebin les notificacions en nom de l’empresa interessada.

És important tenir present que aquesta normativa és obligatòria. Amb ella guanya  eficiència l’AEAT, amb tot el que això comporta d’agilitat i estalvis administratius. Totes les notificacions durant 30 dies naturals seran a la bústia de la DEH, transcorreguts els quals només es podran consultar a la seu electrònica de l’AEAT (a la que fa temps que els professionals accedim amb regularitat).

Digitalment l’interessat podrà accedir a la seu electrònica de l’AEAT, per tal de veure de quins expedients s’el té per notificat (perquè hagi rebutjat o no visitat la DEH).

Amb aquest sistema de notificació, l’AEAT tindrà acreditada la data i hora en què s’ha posat a disposició del contribuent la notificació, sigui per haver accedit a la DEH,per no haver-hi accedir i hagi transcorregut el termini o haver-la rebutjat.

L’accés a la seva bústia la podrà fer el contribuent o interessant entrant a la pàgina http://notificacions.060.es/PC_init.action de la web de l’AEAT (hi ha un apartat exprés amb un vídeo-demo).

És important, tingui-ho en compte i “posis les piles” digitals, si no les té posades encara.