Nou Registre Civil

23 desembre 2010 por Joan Planas

S’està tramitant al Congres dels Diputats un important i interessant projecte de llei de modificació del Registre Civil. Pels advocats i la gent que ens dediquem als temes legals, és indiscutiblement un tema que haurem d’estudiar a fons. Però més enllà dels professionals, els ciutadans aquesta vegada notaran el canvi.

Amb aquesta modificació el decimonònic Registre es posarà al dia per un segle 21 real.

Per posar-nos en antecedents hem de tenir present que és avui l’organisme al que la gent ha d’anar a demanar “partides” (funció que és la més coneguda).

Doncs bé, el registre civil és un òrgan administratiu públic quina finalitat és deixar constància bàsicament entre d’altres, els fets o actes relatiu a l’estat civil de les persones naturals. Així, el registre civil inscriu els naixements, la filiació, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions, les incapacitacions; les defuncions reals o presumptes; els antecedents penals; la pàtria potestat, les guardes i els matrimonis.

Fins ara, el registre –que és competència estatal- funciona a base d’estar dividit amb seccions, amb inscripcions a llibres diversos que dispersen la informació i dificulten el seu tractament i accés, entre d’altres mancances.

El projecte de llei que es tramita (actualment està a la Comissió de Justícia en esmenes), facilitarà d’entrada que els ciutadans puguin accedir i operar electrònicament amb independència del lloc de residència, amb un calendari d’implantació que hauria de finalitzar al segon semestre de 2010, una vegada s’hagi acabat la digitalització del Registres civils municipals i del Registre civil central.

Però aquest accés, en ser important, no és la peça bàsica sobre la que descansa la reforma, sinó que ho és que el Registre Civil serà únic i que es transforma la funció del registre passant de ser un registre de fets a un registre de persones.

Cada persona tindrà una fitxa única en la que apareixeran tots els esdeveniments civils des del seu naixement a la seva defunció.

No és el moment ni el lloc per ampliar com serà la seva nova organització, sí el de dir que aquesta nova concepció implicarà molts avantatges pel ciutadà i també per a l’administració. L’administració no haurà d’estar demanant al ciutadà que aquest li aporti certificacions i paperassa sobre fets que constin a la seva fitxa, sinó que aquesta administració directament hi accedirà. Per exemple, la Seguretat Social tindrà coneixement “on line” dels naixements i les defuncions, estalviant tràmits als ciutadans, amb les seves pèrdues de temps i diners (i podent controlar millor el frau existent).

Naturalment tot això acabarà amb les queixes dels ciutadans al voltant del funcionament dels Registres civils, quin personal està i ha estat rebent de fa temps tots els cops, mentre les forces polítiques han mirat cap a un altre costat, sense fer els deures, doncs tot això fa anys que hauria d’estar treballat.

Aprofito l’avinentesa per a desitjar a tots els lectors unes Bones Festes.