Nova Llei de foment dels lloguers (III)

20 juny 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

La nova llei de foment del lloguer i flexibilització del mercat arrendatici (Ley 4/2013, de 4 de juny), que és vigent des del 6 de juny, preveu una mesura important que tant les Cambres de la Propietat han reclamat amb insistència com d’altres agents que operen al sector del lloguer.

Es tracta del Registre de morosos (que en termes legals s’anomena “Registre de sentències fermes d’impagaments de rendes de lloguer”).

A la Comunitat Europea la normativa sobre protecció de dades és rigorosa i restrictiva,de forma i manera que hem establert un sistema de protecció que impedeix moltes vegades la protecció de tràfic jurídic per als creditors amb l’eficiència que demanaria el mercat.

El nou “Registre de morosos” és pendent de regular-ne la seva organització i funcionament (l’Estat espanyol destaca per la manca de rapidesa i previsió en fer regulacions, doncs d’immediat que hi ha una llei, el reglament ja hauria de ser a punt per ser aprovat  i ser efectiu, i més quan el partit al Govern té majoria absoluta i per tant saps que les seves iniciatives seran aprovades, sí o sí).

El Registre contindrà les sentències fermes d’impagament de lloguers, que els secretaris judicials tindran l’obligació de remetre-li, com també estaran obligats a fer-ho els organismes d’arbitratge competents, facilitant les dades d’aquelles persones que hagin estat declarades responsables de l’impagament, sigui per sentència, en el cas dels Jutjats, o per laude, en el cas dels arbitratges.

Els propietaris dels immobles que desitgin celebrar contractes de lloguer,tindran accés a la informació que hi hagi al Registre. Per tal que se’ls faciliti la informació, hauran de presentar una proposta de contracte de lloguer, identificant l’eventual propietari. El Registre facilitarà al propietari només la informació relacionada exclusivament amb aquest possible llogater.

Les dades de la inscripció registral, romandran subjectes, com no, al que s’estableix a la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

Les persones que figurin dins el Registres com a declarades responsables de l’impagament de lloguers, podran instar la cancel·lació de la inscripció que els afecti, quan en el procés corresponent hagin pagat el deute pel qual van ser condemnades (després de la sentència i en fase d’execució voluntària o forçosa).

Però per tal de no perpetuar la inscripció en el Registre del llogater morós, es preveu que pel simple transcurs de sis anys des de la inscripció, el Registre procedirà a la cancel·lació automàtica d’aquella inscripció (netejant per tant la taca registral respecte del morós).

Esperem que ben aviat es reglamenti i posi en funcionament i esperem que sigui de forma digitalitzada per a la seva eficàcia.