Novetats sobre inspeccions d’edificis

4 setembre 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa19

Es troba en aquest moment en tràmit d’al·legacions el projecte de “Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici”.

La normativa reguladora de les inspeccions tècniques dels edificis, que és important, ha tingut fins ara poc compliment. Aquest any, abans del 31 de desembre de 2014, els edificis construïts del 1951 al 1960, han d’haver passat la inspecció tècnica d’edificis (ITE). Els anteriors, de 1950 enrere, ja l’havien d’haver passat i l’incompliment implica una infracció greu, essent previstes multes coercitives i sancions a les persones responsables, a banda de les responsabilitats que poden derivar-se pel cas de danys materials o personals que puguin meritar-se.

El projecte de decret preveu algunes novetats, entre elles que també l’hauran de passar els edificis unifamiliars que fins ara n’eren exempts. En la línia de promoure aquells manteniment, conservació i rehabilitació, el decret –en el marc de les competències pròpies de la Generalitat- és més exigent que la normativa estatal, per exemple en tema de caducitat de les inspeccions o, inversament, flexibilitza que en el moment de fer la ITE no sigui exigible la certificació energètica de l’edifici com a requisit previ.

Així mateix, i això comportarà més exigències a la propietat, s’amplia les obligacions de comunicació a l’administració i la coordinació entre les administracions afectades (bàsicament administració municipal i administració de la Generalitat).

Tanmateix, el projecte de Decret, fa una regulació del llibre de l’edifici, necessària i acurada, per tal de que sigui més útil a la seva finalitat d’implantació. Hem de tenir present  que el llibre de l’edifici es configura legalment com un instrument d’informació de la vida de l’edifici que incorpora les característiques tècniques de les instal·lacions, dels serveis comuns, les qualitats i garanties, a més de les instruccions necessàries per a la conservació i manteniment, i també les actuacions de rehabilitació o millora que cal tenir en compte per adaptar l’edifici i els habitatges a la normativa. És, sense cap dubte, una eina important que calia desenvolupar.

El projecte de Decret és important i caldrà tenir-lo ben present quan s’aprovi, però com a consell, valdria la pena que tots els propietaris i comunitats de propietaris que ja estan obligats a passar la Inspecció tècnica de l’edifici, s’afanyin a fer-ho, doncs el nova normativa serà molt més exigent –no només en matèria d’imposició de sancions- sinó també de cara a la comunicació de les deficiències a les administracions públiques per part dels professionals que intervinguin.

En farem seguiment.