Ordenances amb vistes a les municipals

15 novembre 2014 por Elisabet Planas

latorredelpalau

El passat 30 d’octubre l’Ajuntament de Terrassa celebrava el Ple Extraordinari que havia d’aprovar les Ordenances Fiscals per al 2015. I quina sorpresa: després d’increments importants d’impostos i taxes municipals durant els últims anys de greu crisi econòmica, l’Ajuntament decideix la seva congelació.La resta d’Ajuntaments de la comarca i també de Catalunya, en termes generals han tingut el mateix comportament. Que bé, per una vegada pensen en els contribuents i s’apiaden de nosaltres.

No sé si podrem contenir la nostra alegria. Per exemple, a Terrassa l’any passat ens fèiem ressò de l’augment de l’1,5% de la majoria de tributs i remarcàvem que des de 2011, en plena crisi, l’IBI havia tingut un increment del 20%. En canvi, aquest 2015, llevat d’una modificació de l’IBI, que pujarà un 0,26% respecte el 2014 per exigències de la normativa estatal, es mantenen els impostos i s’adeqüen les taxes i preus públics fins un màxim de l’1%. Mira que són bona gent!

Però no podem pecar d’ingenus a aquestes alçades. Tenen tan clar com jo que aquesta mesura és marcadament electoralista? Tenen present que el maig de 2015 els terrassencs i la resta de ciutadans de totes les poblacions de Catalunya estem cridats a les urnes per elegir nous governs municipals?

Sinó, permetin-me que els doni una dada que els farà veure les coses tal com són a Terrassa i tal com les vol el seu Ajuntament.

El passat 3 de novembre de 2014 el BOE publicava la Resolució de 30 d’octubre de 2014, de la Direcció General del Cadastre, per la qual es determinen els municipis i el període d’aplicació del procediment de regularització cadastral. Terrassa, sens dubte, es troba entre els municipis que tenen fins el 30 d’octubre de 2015 per regularitzar el cadastre. És un dels 3.070 municipis que van manifestar a la Direcció General del Cadastre el seu interès en la regularització cadastral.

Es preguntaran: i què suposa que Terrassa durant el 2015 hagi de regularitzar el cadastre?

El procediment de regularització cadastral és un dels procediments d’incorporació al cadastre (registre administratiu on es descriuen els béns immobles) dels immobles amb construcció i les alteracions de les seves característiques per tal de garantir la concordança de la descripció cadastral d’aquests immobles amb la realitat. El propòsit teòric és fer “aflorar” immobles no declarats per evitar frau.

Ja els avanço que la regularització, que s’inicia d’ofici a través d’un expedient que es notifica al propietari (que pot fer al·legacions en 15 dies, que si no es formulen suposa que la regularització esdevingui definitiva), portarà un ensurt a més d’un propietari.

A banda de meritar-se una taxa de 60 euros que hauran de pagar els propietaris, l’efecte principal que es deriva d’aquest procediment és la modificació del valor cadastral dels immobles, augmentant-los en la majoria dels casos, per tal que la recaptació obtinguda en impostos municipals com l’IBI o la plusvàlua municipal sigui superior. A més, la pretesa regularització implicarà l’obertura de les tasques de policia urbanística per part dels òrgans de cada Ajuntament i al seu moment, la qualificació d’infraccions i imposició de sancions que, en definitiva, suposen cost per al ciutadà.

Com veuen, un despropòsit. Per tant, a Terrassa, el contribuent no veurà congelada la seva aportació a l’erari públic, sinó més aviat el contrari. No ens deixem enganyar.