Oxigen per als deutors hipotecaris

17 agost 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Malgrat no és el que s’esperava per a gran part dels afectats, cal reconèixer que el nostre sistema legislatiu ha fet marxa enrere i ha introduït una nova normativa que suposa un petit alleujament per a moltes famílies: la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

Així ara es tindran en compte les circumstàncies econòmiques i socials de tipus personals en què viuen els ciutadans (derivades de la recessió econòmica),  que consisteixen, als efectes d’aquest comentari en: a) Suspensió dels desnonaments de famílies en especial risc d’exclusió; b)  Mesures de millora del mercat hipotecari; i, c) Modificacions en el procediment d’execució hipotecària.

Pel que fa als desnonaments, la mesura més rellevant és la suspensió durant dos anys dels desnonaments en què els afectats compleixin condicions de vulnerabilitat. Un d’aquests requeriments fa referència als ingressos dels membres de la unitat familiar, que no podran superar el límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que és de 1.595,53 euros.  Pel que fa als requisits socials, es podran acollir a la suspensió les famílies nombroses, les monoparentals amb dos fills al seu càrrec, les que tenen un menor de tres anys o algun membre amb discapacitat o dependent i les víctimes de violència de gènere, així com les famílies en què el deutor estigui a l’atur i hagi esgotat les prestacions per desocupació.

En relació a les mesures de millora del mercat hipotecari, la llei 1/2013 limita els interessos de demora a tres vegades l’interès legal dels diners (fixat enguany en el 4%) i estableix una quitança per als deutors hipotecaris ja executats del 35% del deute total quan es pagui la resta en un termini de cinc anys i del 20% si s’abona en un màxim de deu anys. Així mateix, s’incrementa el nivell d’independència de les societats de taxació respecte de les entitats de crèdit i s’estableix que el préstec hipotecari no podrà excedir el 60% del valor de taxació del bé. Aquest percentatge serà el 80% quan es financi la construcció, rehabilitació o adquisició d’habitatges. En aquest últim cas, el termini d’amortització màxim serà de 30 anys.

I, finalment, pel que fa al procediment d’execució hipotecària, es modifica el procediment executiu a l’efecte que, d’ofici o a instància de part, l’òrgan judicial competent pugui apreciar l’existència de clàusules abusives en el títol executiu i, com a conseqüència, pugui decretar la improcedència de l’execució o, si escau, la seva continuació sense l’aplicació de les clàusules considerades abusives. Aquesta modificació s’adopta com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de març de 2013.

D’aquesta manera, els jutges podran prendre la iniciativa en els procediments d’execució hipotecària, adoptant mesures cautelars que puguin suspendre o entorpir el procés, si ho consideren adient. També s’introdueixen millores en el procediment de subhasta, establint que el valor de taxació no podrà ser inferior al 75% del valor de taxació que va servir per concedir el préstec —abans no existia cap límit per al tipus de subhasta. I s’eleva el percentatge d’adjudicació del bé si la subhasta conclou sense postor, del 60% a un màxim del 70%, sempre que es tracti de l’habitatge habitual.

Amb tot, les mesures introduïdes són insuficients, exigides per l’esmentada sentència del TJUE i aprovades per la pressió de l’opinió pública. Amb el temps s’haurien d’aprovar noves reformes encaminades a la veritable protecció dels deutors hipotecaris.