Plusvàlues municipals injustes

4 juliol 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Fa temps, amb el canvi econòmic que patim, que s’observa com els ciutadans han de pagar per l’impost de plusvàlua municipal, malgrat que els valors immobiliaris han anat clarament a la baixa.

La normativa aplicable, article 104 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals,  determina que l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut que grava l’increment de valor que experimentin aquests i que es posin de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat o de qualsevol dret real de gaudi, que limiti el domini.

La mateixa llei, per objectivar l’increment, va establir un sistema legal de determinació de la base imposable de l’impost (art. 107) que parteix del supòsit de què en tota transmissió dels terrenys subjectes a l’impost hi ha increment de valor (calculant-se aquest mitjançant l’aplicació d’uns percentatges anuals sobre el valor cadastral fixat en el moment del meritament, és a dir, de la transmissió).

Però a l’actualitat, tant la doctrina com la jurisprudència consideren que aquesta ficció legal, que parteix del continuat increment del valor dels terrenys, no pot validar-se. És notori que per la situació econòmica que patim, hi ha una davallada dels valors dels terrenys.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha fet ressò d’aquesta situació i la seva Secció Primera, en les sentències de 21 de març i 20 de setembre de 2012 ha declarat que l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana constitueix el primer element del fet imposable, de tal manera que si no existeix aquest increment no es generarà el tribut, malgrat les regles objectives de càlcul de la quota de l’art. 107 LRHL, doncs en mancar un element essencial del fet imposable, no pot sorgir l’obligació tributària.

Per tant, la manca objectiva de l’increment del valor ha de donar lloc a la no subjecció a l’impost com a conseqüència de que no es produeix el fet imposable, donat que en cas contrari es vulnerarien els principis d’equitat, justícia i capacitat econòmica.

I si s’acredita i prova que en el supòsit concret no ha existit, en termes econòmics i reals cap increment, no té lloc el pressupòsit de fet fixat per la llei per configurar el tribut i aquest no es podrà exigir, malgrat que l’aplicació de l’ art. 107.2 de la LRHL, sempre produeixi l’existència de teòrics increments. La base imposable estarà constituïda per l’increment del valor dels terrenys que han de prevaler sobre l’obtingut en aplicació de les regles de càlcul esmentades, podent recórrer a la taxació pericial contradictòria en el supòsit en què es defensi l’existència d’un increment de valor inferior al que resulti de l’aplicació del quadre de percentatges de l’art. 107.

Per tant, és més que discutible l’aplicació generalitzada de l’impost si aquesta aplicació parteix de la base que sempre hi ha increment de valor dels terrenys, quan això és públic i notori que no és així.