Procuradors a la picota

27 novembre 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa24

Està en tràmit l’avantprojecte de llei  de col·legis i serveis professionals, que ve a rematar una major (sinó total) liberalització professional en la prestació de serveis i també en l’organització de les mateixes professions (així per exemple, cas d’aprovar-se en la regulació inicial suposaria suprimir la col·legiació obligatòria dels administradors de finques, entre d’altres, com va passar al seu moment amb els agents de la propietat immobiliària).

Els procuradors, que són aquells professionals que representen als clients davant dels tribunals de justícia, fa anys que viuen en la incertesa de si es mantindrà o no la seva professió (que certament no existeix en molts països). D’alguna manera tenen la sensació d’estar a la picota constantment (per cert, l’expressió, en sentit literal és força dura, ja que la “picota” era la columna on s’exposava els caps dels ajusticiats o els reus a la vergonya pública).

Però si el cap dels procuradors no està en joc, sí que juga amb ells constantment el govern espanyol. Pràcticament a cada reforma legislativa que afecta a l’àmbit judicial, es planteja la supressió dels procuradors.

Doncs bé, en la tramitació de la llei de col·legis i serveis professionals, el legislador opta per mantenir la figura (avui imprescindible i necessària en l’actual organització judicial) però per trencar la que era la seva protecció econòmica.

Si a l’actualitat són lliures i acordats entre professional i client amb total llibertat, els costos dels honoraris d’advocats, arquitectes, enginyers, etc., això no és així respecte dels “honoraris” dels procuradors que fins ara minuten amb els anomenats aranzels. És a dir, el cost dels seus serveis és predeterminat per l’administració, de forma que no hi ha llibertat de pacte.

D’aprovar-se en el redactat actual la llei de col·legis i serveis professionals en tràmit, es preveu deixar en llibertat la determinació del “preu” del servei (dels que en diem en altres professions honoraris), de forma que l’administració deixarà de determinar un preu fix (que és l’aranzel), per deixar llibertat de pacte entre client i procurador, però establint un límit en l’import màxim a percebre.

El procurador haurà d’entregar un pressupost previ al client que haurà de respectar aquella quantia que fixi l’administració com a màxima.

L’esperit del legislador sembla que és “incentivar la competència entre procuradors i evitar aranzels desproporcionats…” (aquests aranzels fins ara recordem que són fixats per l’administració).

En el fons, com passa en moltes altres professions, s’estimula la creació de grans despatxos professionals, en el professional passa a ser un simple treballador del despatx, sense iniciativa pròpia, i una extraordinària concentració de poder cap a pocs despatxos (com passa en el cas dels despatxos d’advocats, perdent-se el tracte individualitzat del professional liberal independent).

Bé, si per una banda hom pot pensar que la “modernitat” implica aquestes grans concentracions professionals, una reflexió a fons potser ens podrà donar una imatge més fidel. La d’una desertització professional en pro d’una transformació empresarial concentrada de les professions. Com els eucaliptus que creixen gegantinament  i desertitzen els sòls en xuclar l’aigua i assecar les fonts, i alhora omplen d’olis els terres on creixen per evitar que neixi més vegetació i tenir així més menjar només per a ells, els grans despatxos seguen d’arrel tot el que troben, simplement amb guerres de preus que vulneren la competència.

Aquest és el futur professional que deixarem a les generacions futures (molts despatxos de pel·lícules americanes i molt pot tracte personal i realment professional).http://target-elevators.com/dbj-607720/ 5. : wolters kluwer health lippincott williams wilkins 2008:916. http://gracelmc.org/xzm-605269/ : wolters kluwer health lippincott williams wilkins 2008:916. User comments suneetha suresh, santa clara ca july 21, 2012 3:38pm hi april love bailey, it is very encouraging to read your article on your natural healing of the fibroids. http://matauart.com/gbr-607199/ Review fibroids, infertility and pregnancy wastage. User comments suneetha suresh, santa clara ca july 21, 2012 3:38pm hi april love bailey, it is very encouraging to read your article on your natural healing of the fibroids. Edit related wikihows how to get rid of pain through exercise how to prevent uterine fibroids edit sources and citations article info last edited: july 9, 2012 by krystle categories: reproductive health recent edits by: skycaptain95, cindy0023, michael35 article tools share this article: tweet discuss print email edit send fan mail to authors thanks to all authors for creating a page that has been read 3,214 times. http://cavasound.com/guk-608184/ apadrinasonrisas.org/fmz-605230/ By the next day, oral pain medications usually can replace iv medications. viagra bph Health sidebar i: uterine fibroids and ovarian cysts by drea d. Sequence analysis blast (basic local alignment search tool) blast (stand-alone) blast link (blink) conserved domain search service (cd search) genome protmap genome workbench influenza virus primer-blast prosplign splign all sequence analysis resources... can you buy viagra at a pharmacy We have completed a study on ovarian function after uterine embolization. World wide web has bestowed amazing power to tech savvy... Edit related wikihows how to get rid of pain through exercise how to prevent uterine fibroids edit sources and citations article info last edited: july 9, 2012 by krystle categories: reproductive health recent edits by: skycaptain95, cindy0023, michael35 article tools share this article: tweet discuss print email edit send fan mail to authors thanks to all authors for creating a page that has been read 3,214 times. About 25 percent of women above 35 years are likely to have this non-cancerous tumor. buy viagra gold Each person has his on kindle ebook formatting and uploading made easy : it is amazing how easy it has on captain planet trailer: i can't wait until captain on how much do dental implants cost? : yes the most important part on what makes you beautiful quotvideoquot by one direction - top video for 1st week of may 2012: sas on best most unusual las vegas attractions: good info on medical billing/coding training: there are many institutes on freelance writing jobs for beginners | redgage: i am a member of redgage. Treatment options for uterine fibroids bynbspsally ann murphynbspnovember 4, 2009 this article will describe the treatment options available for uterine fibroids. http://championfiresafety.ie/doy-605731/ If you have your uterus taken out, you won't be able to get pregnant. rizzoelettromeccanica.it/admin/3rdparty/images/chore.php?tjf=607385