Què és la llegítima?

10 octubre 2012 por Elisabet Planas

REVISTA LLOCS – Octubre 2012 – Número 23

Seguint la línia dels últims articles publicats, i per tant continuem parlant d’herències, avui tractarem sobre la llegítima, de la qual de ben segur que n’han sentit a parlar i, si és així, l’associaran a la idea que fins i tot aquell fill pròdig d’una família rebrà una part de l’herència.

El sistema successori català, així com l’espanyol (amb diferències importants que ja veurem), contemplen l’existència d’una figura que es coneix com la llegítima. Aquesta no és més que un dret d’origen legal que tenen determinades persones d’adquirir una part de l’herència d’una persona que ha mort pel fet de ser-ne familiar directe, en concret, per ser-ne fill (o nét si aquest fill va morir abans) o en defecte de fills, els pares. Així ho preveuen els articles 451-3 i 4 del Codi Civil de Catalunya, mentre que en el Codi Civil espanyol també es preveu l’existència de llegítima per al cònjuge vidu, és a dir, basada en una relació matrimonial amb el causant (la persona que mor), com estableix el seu article 807.

La part de l’herència que té dret a rebre el legitimari (o els que hi pugui haver dividint-se a parts iguals aquesta part) un cop detrets els deutes del causant, a Catalunya s’estableix en un quart (1/4). En canvi, el Codi espanyol preveu una llegítima que consisteix en dues terceres  parts (2/3) de l’herència; un valor certament més elevat.

I això és així tant si no hi ha testament i és la llei que determina qui ha d’heretar, com si n’hi ha i s’ha determinat clarament la voluntat del causant d’instituir uns hereus determinats. No els sembla un límit a la llibertat d’atorgar testament? No havíem quedat que podiem deixar el nostre patrimoni ordenat segons la nostra pròpia voluntat? La llegítima imposa certs i importants límits i només en pocs casos, com per exemple per desheretament exprés del causant, la aquesta no tindria efecte.

Doncs bé, desaparegudes, crec, les justificacions de la seva existència que històricament eren preservar la igualtat entre els fills per no beneficiar al primogènit, així com en la necessitat de dividir els grans patrimonis per tal que tinguessin accés al comerç; avui encara suposen una càrrega per l’hereu que no és ni fill, ni nét, ni pare, que haurà de respectar aquest dret i pagar als legitimaris aquesta quarta part de l’herència, convertint-se en deutor d’un valor que podrà entregar a qui li reclami, ja sigui amb diners o amb béns de l’herència a elecció, afortunadament, de qui es troba obligat a pagar-la.

Com veuen, la llegítima pot ser (i és, no els enganyaré) una font de conflictes quan s’obre una herència. Així doncs, els convido a reflexionar si no seria interessant plantejar-se’n la supressió si ha perdut la seva raó de ser. Suposo que hi haurà opinions de tots colors.http://miguelvazquezgarfia.com/okk-279660/ Acircnbsp surgery to treat fibroids can also affect fertility in several ways. Other names for fibroids are uterine leiomyomata, fibromyomas, leiomyomas, and myomas. deedeehampton.com/swj-277286/ effects on viagra with young men Uterine fibroids | 0 replies | discussions... 0 portable ultrasound let doctors take a deeper look at hidden injuries spect (single photon emission computed tomography) - know more! Cancer: discovery of a very promising biological marker greenway introduces breakthrough speech understanding, diagnostic-quality imaging solutions for primesuite ehr bruker successfully installed biospec 170/25 system new imaging clinic helps doctors identify diseases at the molecular level toshiba ultrasound systems improve workflow at university hospitals case medical center sonosite named ultrasound provider for the nba and nba development league reliance on medical imaging acirceuroldquo how good!? Targeted mri would revolutionize imaging market digisonics wins ob/gyn deals at hospital and private practices siemens wins $25 million contract from rush university medical center mirada medical showcases imaging technologies at astro 2010 u. shockwavetherapy.ie/vhs-277693/ Our team has the knowledge and experience to provide the best in patient evaluation, patient care, and technical expertise to patients interested in evaluating their treatment options. http://akcontractingllc.com/idb-277115/ If your doctor does suggest treatment, it will depend on several factors, including the severity of your symptoms, the size and position of your fibroid(s), your age and whether or not you want to have children in the future. viagra how long to start 0 portable ultrasound let doctors take a deeper look at hidden injuries spect (single photon emission computed tomography) - know more! Cancer: discovery of a very promising biological marker greenway introduces breakthrough speech understanding, diagnostic-quality imaging solutions for primesuite ehr bruker successfully installed biospec 170/25 system new imaging clinic helps doctors identify diseases at the molecular level toshiba ultrasound systems improve workflow at university hospitals case medical center sonosite named ultrasound provider for the nba and nba development league reliance on medical imaging acirceuroldquo how good!? Targeted mri would revolutionize imaging market digisonics wins ob/gyn deals at hospital and private practices siemens wins $25 million contract from rush university medical center mirada medical showcases imaging technologies at astro 2010 u. What if cancer is found? About 1 in cc women with fibroids is found at surgery to have a malignant tumor of the uterus (sarcoma). viagra price mumbai You should not have this procedure if: you are or have just recently been pregnant. Keywords: enlarged prostate, ureteric stone treatment, laser treatment for kidney stones, urinary stone treatment india biocompatibles. Superfood trilight health vibrant health vitabase vitamin mineral herbal whole food product weight loss wheatgrass yoga thank you for visiting liveawesome. http://prop4sight.com/dji-277501/ deuyeh.com/zek-276412/ parker wh, fu ys, berek js obstet gynecol. Read more... wholesale price for viagra Caroline a smith, xiaoshu zhu, lin he, jing song cochrane database of systematic reviews (online). Thus it includes overdoses, attempted hanging...