Recobrar l’IVA impagat

13 maig 2010 por Joan Planas

No cobrar una factura és un problema. Però a més haver d’ingressar l’IVA és sagnant per a tots els creditors, tant si es tracta de l’IVA generat en rebuts de lloguer de locals , naus o oficines impagats, com també pels que han sorgit de qualsevol activitat empresarial o professional.

El procés per obtenir la devolució és també digne d’estudi, havent-se millorat molt recentment amb la modificació introduïda en el Reial Decret 6/2010 (BOE 13/4/2010).

Així, la llei permet modificar la base imposable de la factura i per tant poder reclamar la devolució, quan les operacions que van donar lloc a la factura siguin total o parcialment incobrables.

A aquests efectes si el volum de “negoci” del que demana la devolució ha estat interior a sis milions d’euros en l’any natural immediat anterior (concretament 6.010.121’04 €), aleshores la llei permet que transcorreguts sis mesos des de l’expedició de la factura (fins ara s’havia d’esperar un any). A més, la llei ara ja no exigeix que s’hagi instat el cobrament mitjançant una reclamació judicial al deutor que no ens paga la factura ni l’IVA, sinó que pot fer-se mitjançant requeriment notarial, la qual cosa evidentment implica una simplificació i abaratiment del tràmit.

D’entre els requisits que estableix la llei, podem destacar també que la devolució (per modificació de la base imposable de la factura de què es tracti), s’ha de demanar dins el termini de tres mesos a comptar de la finalització del període d’espera, comunicant-ho a l’Agència Tributària dins el termini d’un mes des de la data d’emissió de la factura rectificada, que també s’haurà de remetre al deutor, que l’haurà d’incloure dins el període corresponent, i que quedarà ara com a deutor d’Hisenda de l’IVA suportat corresponent.

Una vegada comptabilitzada la factura rectificativa el creditor haurà de presentar una declaració davant la Delegació de l’Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal, explicant les circumstàncies que sigui del cas, acreditant que s’han acomplert tots els requisits (incloent la reclamació o requeriment notarial esmentats abans) i adjuntant la factura rectificada.

Bé, no sé si haurem sabut explicar-nos, però dins de tot, aquesta modificació, ha de ser benvinguda, doncs ja prou pateixen arrendadors de locals, oficines o naus quan no cobren, o els empresaris i professionals, que tota simplificació o possibilitar de guanyar liquiditat sempre serà benvinguda.

Naturalment que això no val per a operacions en que el deute estigui garantit amb una hipoteca, per exemple, o en operacions cobertes amb assegurances o entre persones o entitats vinculades.