Repudiar una herència

19 abril 2012 por Joan Planas

Sempre ha estat una qüestió molt minoritària, la dels casos en que una persona que està cridada a ser hereva d’una altra, es planteja la no acceptació de la seva herència i per tant la seva repudiació.

Però en la situació actual, convé fer difusió d’aquesta possibilitat, màxim si tenim present que l’acceptació d’una herència suposa la continuació del patrimoni del causant, dels difunt, de forma i manera que heretem els drets i també les obligacions (hi ha mecanismes per evitar que una herència ocasioni massa problemes com és l’acceptació a benefici d’inventari, que suposa que acceptem o no l’herència en funció que ens sigui beneficiosa o perjudicial des del punt de vista patrimonial).

Però aquests mecanismes de protecció són sovint desconeguts i molt poc usats, per diversos motius.

Ara bé, en un present i futur a mig termini, no cal ser molt llest per adonar-se que els endeutaments familiars, amb hipoteques executades i deutes que quedaran durant molts anys pendents fins que prescriguin, evidencien  la situació de deutes que moltes persones arrossegaran fins que morin i que quedaran sense extingir-se ni tan sols amb la mort, fa que sigui necessari –com dèiem- explicar que les herències a vegades convé, encara que només sigui des del punt de vista econòmic, repudiar-les, és a dir, renunciar a elles.

El Codi civil de Catalunya, estableix clarament que el cridat a l’herència la pot acceptar o repudiar lliurement tan bon punt tingui coneixement que s’ha produït la delació a favor seu (és a dir, tan bon punt sap que estaria cridat a ser hereu). A més, s’ha de tenir present que si hi ha diversos cridats a l’herència, cadascun d’ells la pot acceptar o repudiar amb independència dels altres.

Cal tenir present també que la repudiació de l’herència, igual que passa amb l’acceptació, és irrevocable.

Avui en dia més que mai, en els casos de persones que moren amb deutes importants (i la importància a cada família varia), serà cada vegada més normal la repudiació de l’herència. Però els que havien de ser hereus i acabaran per repudiar, han de tenir present que no s’entendria que la repudiació és vàlida, en aquells casos en que d’una banda es compareix davant de notari per tal de manifestar la seva voluntat irrevocable de repudiar l’herència i d’una altra es fan actes d’hereu (com disposar de diners del difunt o fer “actes” d’hereu). En aquests casos pot plantejar-se pels creditors que la repudiació és només un acte invàlid i aconseguir judicialment que es tingui per acceptada l’herència.

Bé, com comprendrà el lector, moltes poden ser les situacions, però cal tenir present com a possibilitat real la de la repudiació o renúncia de l’herència.