Responsabilitat penal societària: novetat!

2 juny 2010 por Joan Planas

Com podem veure no poques vegades,  hi ha gent que es serveis de societats o persones jurídiques en general per a cometre delictes.

El dia 23 de juny, el BOE ha publicat una reforma del codi penal, que entre d’altres qüestions, vol acotar la regulació existent fins ara,  per tal que les societats responguin de les conseqüències de les conductes que els seus representants facin que siguin penalment punibles. La normativa fins ara vigent és massa permissiva amb aquestes situacions i el que es vol és per evitar la indefensió de les persones afectades.

Per a fixar la responsabilitat de les persones jurídiques s’opta per una doble via. Junt amb la imputació d’aquells delictes comesos en nom o per compte de la societat, i en llur profit, per les persones que representen la societat, s’afegeix la responsabilitat per aquelles infraccions propiciades per no haver exercit la persona jurídica el degut control sobre els seus empleats (pensem per exemple, i no vull imputar responsabilitats, però què passaria si fos vigent la norma mentre es van cometre delictes en el Palau de la Música. La qüestió seria, pot reclamar la gent afectada responsabilitats només als Millet-Montull o pot responsabilitzar-se la Fundació, l’Orfeó o el Consorci, per manca de control i per tant exigir-se indemnitzacions i rescabalaments de danys i perjudicis a les pròpies persones jurídiques de l’Orfeó, Palau, Consorci i el sum sum corde?).

Amb la reforma més que implantar conductes específiques a les que “penar”,  es tracta d’evitar certes conductes irresponsables, responsabilitzant la societat per a impedir la indefensió dels interessos d’aquells subjectes més vulnerables, sobretot en les relacions que puguin desenvolupar aquestes societats o persones jurídiques. És així que per protegir als subjectes més dèbils considera el legislador necessària la introducció de canvis estructurals, com és el cas de la introducció de l’article 31 bis del Codi Penal, que ha tingut lloc amb la nova reforma d’enguany.

Amb aquesta modificació i amb la introducció de l’article mencionat, s’intenta una major protecció dels interessos particulars i d’aquesta manera, una major amplitud de l’interès general de l’administració.

L’article 31 bis introduït amb la reforma de 2010 del Codi Penal vigent regula d’una manera bastant extensa la responsabilitat penal de les persones jurídiques. En el primer incís estableix respecte de la responsabilitat penal de les persones jurídiques (entenem que es refereix, principalment a societats i fundacions) “serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho” d’aquesta manera s’intenta construïr un “paraigües” que doni  una millor cabuda a les responsabilitats de les societats o persones jurídiques, ja sigui degut a actuacions per part dels representants o administradors (siguin de dret o de fet) i ja també pel fet de cometre les activitats punibles en nom o benefici de la societat o persona jurídica en qüestió.

Aquesta modificació no planteja cap problema a l’empresari d’avui en dia (al “bon empresari), ja que si  actua de forma ordenada no haurà de patir, doncs les regles del joc no s’han alterat, sinó només en cassos de produir-se aquelles conductes irresponsables.