Subvencions per obres a Comunitats i Propietaris

18 setembre 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa19

És obert el termini, encara que breu, per a poder optar a les subvencions que la Generalitat de Catalunya ha convocat per a  la rehabilitació d’edificis (Resolució TES/1919/2014-DOGC 18.8.2014).

Es tracta d’uns ajuts molts interessants, destinats a obres de conservació, sostenibilitat i accessibilitat, en edificis residencials col·lectius (comunitats de propietaris o edificis d’habitatges majoritàriament), tot i que excepcionalment també es contemplen ajuts per habitatges unifamiliars (en actuacions de conservació si es fan simultàniament amb d’altres de sostenibilitat o d’accessibilitat i és requisit que  usuaris de l’habitatge siguin  majors de 65 anys i/o persones amb discapacitat).

Els immobles col·lectius han de reunir els següents requisits: a) Ser construïts abans de 1981; b) Que el 70 % de l’edificació sigui d’us residencial; c) Que el 70 % dels habitatges siguin destinats a domicili habitual; i, d) Que l’edifici compti amb mínim de 8 habitatges.

Per optar a la subvenció s’ha de disposar de l’IITE (informe d’inspecció tècnica del edifici), també el CEE (Certificat d’Eficiència Energètica) i l’informe de les Condicions Bàsiques d’accessibilitat.

A destacar que aquesta documentació trobarem que es demanarà a partir d’ara per tota subvenció o ajut que es demani (per la qual cosa convé que les Comunitats, encara que aquesta vegada no optin a aquesta subvenció, tramitin aquesta documentació).

A la Cambra de la Propietat li podem facilitar més informació –així com tramitar aquella documentació-, però farem aquí una pinzellada dels requeriment de cada tipus d’obra.

Així, per a les subvencions per obres de Conservació, s’ha de tenir l’IITE que qualifiqui de greus, les deficiències detectades, i es contemplen actuacions relatives a estructures o cimentacions, ó relatives a cobertes, façanes, mitgeres o a Instal·lacions (electricitat, fontaneria, gas, sanejament ).

Les subvencions previstes són de:  2.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de local, amb un increment de 1.000 € per habitatge,  si simultàniament es fan obres de sostenibilitat; o un increment de 1.000€ per habitatge,  si simultàniament es fan obres d’accessibilitat

En el cas d’obres de Sostenibilitat, s’ha d’obtenir amb elles una reducció del 30% de la demanda energètica i es contemplen les següents actuacions: a) Millora de l’envolupant tèrmic del edifici; b) Calefacció, refrigeració, aigua calenta; c) Equips d’energia solar, biomassa o geotèrmia; d) Millora de l’eficiència energètica d’ascensors o il•luminació comunitària; e) Estalvi d’aigua, separació de xarxes sanejament, reutilització d’aigües; f) Mesures de millora de separació de residus; g) Mesures de millora de protecció contra el soroll; i, h) Millores en sistemes de reg i d’adequació de jardineria. La subvenció prevista és de: 2.000 € per habitatge i per cada 100mts de local.

I en el cas d’obres d’Accessibilitat, es contemplen les següents tipus d’actuacions: a) Instal·lacions o modificacions d’ascensors, remuntadors, grues, formació de rampes; b) Videoporters ( subvenció subjecte a sistema de prioritat; c) Instal·lació senyals sonores o lluminoses d’avís; d) Supressió de barreres arquitectòniques entre la via publica i l’ascensor.  La subvenció prevista és de: 4.000 € per habitatge i per cada 100mts de local.
La quantia màxima de la subvenció es de 11.000€ per habitatge i 100mts de local i la subvenció no pot superar el 35% del cost subvencionable, o el 50% en cas de millora d’accessibilitat (el pressupost subvencionable està constituït per cost d’execució, honoraris tècnics amb cost d’estudis previs. No inclou impostos ni IVA ni Impost sobre Construccions)

Finalment ha tenir present que els terminis de presentació sol·licituds són: a) Fins el 15 d’Octubre les actuacions d’accessibilitat i Conservació; i, b) Fins el 14 de Novembre la resta d’actuacions, sostenibilitat, i supressió de barreres, i videoporters.

 S’han de començar en el termini de 6 mesos de la resolució provisional i s’han d’executar en 16 mesos.  Cal dons tenir-ho en compte perquè per enguany no hi ha més convocatòria prevista i pel 2015, ja es veurà.