Successions sense impost (IV)

14 juliol 2011 por Joan Planas

Un tema recurrent, tant respecte de les successions, com respecte dels impostos que hi recauen, és el de les assegurances de vida.

La primera qüestió a tenir present és que no necessàriament qui percebrà la indemnització per causa de mort en una assegurança de vida és l’hereu o hereus d’una persona, sinó que tindran dret a percebre aquesta indemnització el o els beneficiaris designats a aquest efecte per l’assegurat.

A la pràctica és normal aquesta situació, ja que quan contractem una pòlissa d’assegurança de vida, el que primer pensem és en una o unes persones a les que volem protegir d’immediat, mentre que quan fem testament, ens plantegem normalment el la successió com una qüestió de futur.

Això és tan així com que fiscalment a l’hora de pagar l’impost (que ara ja no pagaran de pares a fills o a l’inrevés i de matrimonis i parelles), l’escalat era divers (es liquiden els impostos de l’assegurança i de l’herència per separat).

També hem de tenir present que la llei, des de fa pocs anys, obliga a les asseguradores a inscriure les assegurances de vida  en un registre, que a la defunció d’una persona –si li demana el propi interessat o necessàriament el notari- lliurarà una certificació per tal de facilitar la seva reclamació i cobrament (les companyies asseguradores durant anys s’han estalviat de pagar una mà de diners, simplement perquè els beneficiaris d’assegurances de vida ignoraven l’existència mateixa de la pòlissa i el seu dret a ser indemnitzats).

Finalment, recurrent també és saber quina regulació s’aplica en el cas del suïcidi d’una persona, que hagués contractat una assegurança de vida. Hi ha la creença general que el suïcidi anul·la el dret a percebre la indemnització per part del beneficiari. Ben al contrari, la legislació sectorial (concretament l’article 93 de la llei reguladora del contracte d’assegurança –de 1980), preveu que llevat que es pacti expressament el contrari, el risc de suïcidi de l’assegurat quedarà cobert, a partir del transcurs d’un any del moment de la conclusió del contracte d’assegurança (és més, la llei aclareix que a aquests efectes s’entendrà per suïcidi la mort causada conscientment i voluntàriament pel propi assegurat).

Bé, hem dedicat quatre dies a fer comentaris sobre successions, per destacar i celebrar la pràctica supressió de l’impost sobre successions, que amb efectes a 1 de gener de 2011, va aprovar el Parlament de Catalunya, a proposta del Govern i amb el suport dels grups parlamentaris de Convergència i Unió i el Partit Popular.

S’ha acabat el  greuge insostenible que feia dels catalans els més perjudicats per una política fiscal retrògrada i sense la finalitat històrica que havia tingut al seu moment (anterior a l’existència d’una societat de classes mitjanes). Segur que seguiran durant temps fent la murga amb la cançoneta de les 500 famílies riques a les que no posen nom, els membres de l’ex-tripartit, amb Iniciativa per Catalunya al capdavant, que seguiran gaudint del discurs quasi-lerrouxista d’afirmar que el Govern ha tret l’impost als rics (tot i sabent que ells van aprovar suprimir 470 milions d’aquest impost, deixant-ne 50 milions que ara són els que ha suprimir el Govern).

Però quan ara passejarem per les Espanyes, no s’ens quedarà la cara d’imbècils que fins ara patíem en saber que arreu on anàvem ja ningú pagava l’impost (amb el beneplàcit dels votants d’Izquierda Unida o el socialistes –germans dels d’aquí), llevat d’Extremadura que potser és l’únic impost que paguen i a un preu de riure.

Esperarem que ben aviat es suprimeixi també l’Impost de Donacions com hi ha el compromís electoral de fer.